Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dietetyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja biologia lub chemia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

STUDIA II STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z przedmiotów obję­tych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku dietetyka oraz dyplom licencjata na kierunku dietetyka

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

SPECJALIZACJE

STUDIA I STOPNIA

* dietetyczno-żywieniowa
* dietetyczno-technologiczna wybór specjalizacji: 4. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: chemia ogólna i organiczna, chemia żywności, parazytologia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żyw­ności, towaroznawstwo surowców i żywności, ogólna technologia żywności, higiena żywności i żywienia, tok­sykologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, analiza sensoryczna żywności, żywienie człowieka, oce­na żywienia, racjonalizacja żywienia, podstawy dietetyki, podstawy genetyki, genetyczne podstawy chorób, dieto­terapia, dietoprofilaktyka, dietetyka pediatryczna, techno­logia gastronomiczna, opakowania i przechowalnictwo żywności, kliniczny zarys chorób, farmakologia, farma­koterapia, interakcje leków z żywnością, ochrona zdro­wia, prawo w ochronie zdrowia, kwalifikowana pierwsza pomoc, psychologia ogólna i żywienia, socjologia, etyka, informatyka w żywieniu, statystyka, ekologia, edukacja żywieniowa; opcja specjalizacyjna dietetyczno-żywie-niowa (regulacja metabolizmu, poradnictwo dietetyczne, biologiczna ocena żywności, nutrigenomika, diagnostyka laboratoryjna); opcja specjalizacyjna dietetyczno-tech-nologiczna (towaroznawstwo żywności funkcjonalnej, catering w placówkach służby zdrowia, towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego)

II stopień: fizjologia żywienia człowieka, żywienie kobiet ciężarnych, dietoprofilaktyka, leczenie dietetyczne cho­rób dietozależnych, jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności, towaroznawstwo żywności, przechowalnictwo żywności, patofizjologia kliniczna, demografia i epidemio­logia żywieniowa, psychologia kliniczna, immunologia, zdrowie publiczne, funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, żywienie a profilaktyka chorób cywilizacyjnych, żywienie szpitalne, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, polityka wyżywienia, ocena stanu zdrowia badania laboratoryjne, planowanie i metodologia ba­dań, żywienie kliniczne

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw; są przygotowani do plano­wania racjonalnego żywienia różnych grup ludności; są specjalistami z zakresu oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia w różnych stanach zdrowia i niedo­żywienia; posiadają umiejętność poradnictwa żywie­niowego i dietetycznego w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych, kontroli jakości żywności w produkcji i podczas jej przechowywania; potrafią zarządzać i kon­trolować procesy produkcji potraw w placówkach zdro­wia zgodnie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP); potrafią organizować i pro­wadzić żywienie ludzi zdrowych i chorych w zakresie in­dywidualnym i zbiorowym, a w tym szpitalnym; potrafią organizować i prowadzić poradnictwo żywieniowe i die­tetyczne oraz edukację żywieniową; absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, po­radnictwa żywieniowego i dietetycznego, są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidual­nego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludno­ści oraz leczenia dietetycznego, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, zapobiegania niedożywieniu; potrafią pracować z osobami chorymi, umieją kierować produkcją potraw; potrafią prowadzić badania i edukację z zakre­su żywienia i dietetyki; potrafią dokonać oceny jakości żywności zgodnie z obowiązującym prawem; posiadają umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi

absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepu­blicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach ży­wieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakładach żywienia zbiorowego i zakła­dach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów, do­mów opieki; mogą pracować w placówkach sportowych, szkolnictwie, organizacjach konsumenckich, instytutach naukowo-badawczych, usługach doradztwa żywieniowo-dietetycznego, placówkach edukacji żywieniowej i upowszechniania wiedzy

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
budynek nr 32
022 593 70 50
dwnzck@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20