Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technika rolnicza i leśna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 90

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł inżynier odpłatność 2100 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 50

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna oraz dyplom inży­niera

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 30

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna oraz dyplom inży­niera

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier odpłatność 2100 zł/semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA I i II STOPNIA (S, N_Z)

* inżynieria i technika informacyjna w rolnictwie
* inżynieria i technika informacyjna w leśnictwie
* technologie energetyki odnawialnej

wybór specjalności: studia I stopnia 3. semestr; studia II stopnia 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

technologia informacyjna, socjologia, komunikowanie spo­łeczne, matematyka wyższa, fizyka, chemia, ekonomia, biologiczne podstawy produkcji, nauka o materiałach, ergonomia, grafika inżynierska, mechanika ogólna, języki programowania, technika cieplna, gospodarka energetycz­na, metody numeryczne w inżynierii, wytrzymałość mate­riałów, elektrotechnika, produkcja rolnicza i leśna, teoria maszyn i mechanizmów, układy hydrauliczne, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy elektroniki, pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze, maszynoznawstwo leśne, maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego, jakość wyrobów, ćwiczenia terenowe profilowane, eks­ploatacja techniczna, automatyka i podstawy sterowania, użytkowanie maszyn rolniczych, użytkowanie maszyn le­śnych, użytkowanie maszyn przetwórstwa spożywczego, technologia żywności, rachunek kosztów dla inżynierów, maszyny do produkcji zwierzęcej, maszyny do produkcji roślinnej, towaroznawstwo rolnicze, maszyny ogrodnicze, przechowalnictwo, organizacja produkcji rolniczej i usług, logistyka, certyfikacja, techniki rolnictwa precyzyjnego, użytkowanie lasu, systemy informatyczne w leśnictwie, maszyny leśne, towaroznawstwo leśne, projektowanie procesów technologicznych w leśnictwie, transport i skła­dowanie drewna, zarządzanie produkcją w leśnictwie, rynek energii, uprawa roślin energetycznych, hydrotechnika, technologia biopaliw ciekłych i gazowych, technika grzewcza, małe elektrownie wodne, energetyka wiatrowa, słoneczne instalacje grzewcze, technologie produkcji bio­masy, geotermia i pompy ciepła

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci przygotowani są do wykonywania zadań inży­nierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz go­spodarki żywnościowej i leśnej, gospodarki energetycznej, posiadają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz sys­temów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej oraz energetyce lokalnej, są także przygotowani do posługi­wania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii bio-systemów i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z produkcją surowcową rolnic­twa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną.

absolwenci znajdują zatrudnienie we własnych gospodar­stwach rolnych, zakładach świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, punktach naprawy i sprzedaży sprzętu, produkcji biomasy i pozy­skiwania energii ze źródeł odnawialnych, organach admi­nistracji samorządowej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
budynek nr 21
022 593 45 50 (51)
dwip@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20