Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technologie energii odnawialnej - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku

AAzwiń
W roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW uruchomiony zostanie makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Zagrożenia klimatyczne wynikające z rosnących w skali światowej emisji dwutlenku węgla, przekonały Komisję Europejską do opracowania projektu dyrektywy tzw. 3×20, która zakłada do roku 2020 następujące cele

* zmniejszenie emisji CO2 o 20%
* zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%
* zwiększenie udziału w całkowitym rynku energetycznym energii produkowanej ze źródeł odnawialnych o 20%
* zwiększenie udziału biopaliw do 10% rynku paliwowego

Realizacja tej dyrektywy będzie wymagała intensyfikacji wdrożeń instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Pojawia się więc potrzeba przygotowania kadry inżynierskiej specjalizującej się w tych zagadnieniach. Dotychczasowe kierunki kształcenia (m.in. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska) prowadzone na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki UE w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. I choć na wymienionych kierunkach realizowane są czasami przedmioty dotyczące odnawialnych źródeł energii, to poruszane tam zagadnienia traktowane są fragmentarycznie. Żaden z kierunków nie przewiduje kształcenia kompleksowego, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń.

Celem nowego makrokierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.


Limity przyjęć i czas trwania studiów

Studia I stopnia (inżynierskie)

* stacjonarne 60 osób (3,5 roku 7 semestrów)
* niestacjonarne- 60 osób (4 lata 8 semestrów)

Kwalifikacja

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z jednego z trzech przedmiotów matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia.
Profil absolwenta

Studia I stopnia

Wykształcenie absolwenta jest zgodne z kierunkami polityki europejskiej w obszarze sektora energetyki, której strategicznym celem jest radykalny wzrost roli odnawialnych źródeł energii i ich udziału w bilansie energetycznym kraju. Absolwent na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki, jest przygotowany do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej. Jest specjalistą zdolnym do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła. Zna zagadnienie rynków energii, w tym odnawialnej. Absolwent jest przygotowany do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła energii. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. W szczególności absolwent posiada wiedzę pozwalającą na ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej


REKRUTACJA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł inżynier odpłatność 2100 zł /semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunkach inżynieria środowiska i technika rolnicza

i leśna oraz dyplom inżyniera

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 30

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunkach inżynieria środowiska i technika rolnicza i leśna oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier odpłatność 2100 zł /semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

matematyka, chemia, fizyka, organizacja i ekonomika pro­dukcji, ochrona środowiska, hydrologia i geologia, grafika inżynierska, mechanika płynów, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, automatyka, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, eksploatacja maszyn i urzą­dzeń, mechanika gruntów i geotechnika, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, inży­nieria elektryczna, komputerowe wspomaganie projek­towania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, budownictwo ogólne, audyt energe­tyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, sieci i instalacje sanitarne, energetyka słoneczna, energety­ka wiatrowa, instalacje geotermiczne, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy, infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, lokalny audyt ener­getyczny (projekt), oceny oddziaływania na środowisko (projekt), zarządzanie projektami i innowacjami, projekt technologiczny energetyki źródeł odnawialnych

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o za­gadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące ener­getyki, są przygotowani do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej, są specjalistami zdolnymi do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła, znają zagadnienie ryn­ków energii, w tym odnawialnej, absolwenci są przygoto­wani do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wyko­rzystujących te źródła energii

interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych, absol­wenci są także przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowi­skach związanych z zagadnieniami energetycznymi, w szczególności posiadają wiedzę pozwalającą na ubiega­nie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
budynek nr 21
022 593 45 50 (51)
dwip@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20