Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja język polski lub historia lub biologia początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja język polski lub historia lub biologia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

odpłatność 1800 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku pedagogika

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

odpłatność 2000 zł /semestr

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA (S)

doradztwo i terapia psychologiczno-pedagogiczna

pedagogika kultury wybór specjalności: 5. semestr

STUDIA II STOPNIA (S, N_Z)

andragogika i edukacja ustawiczna

pedagogika międzykulturowa i migracji

pedagogika społeczna i praca terapeutyczna z ro­dziną

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

filozofia, logika, podstawy socjologii, psychologia, psycho­logia społeczna, historia myśli pedagogicznej, teoretycz­ne podstawy wychowania, metody badań pedagogicz­nych, technologie edukacyjne, pedagogika opiekuńcza, specjalna, resocjalizacyjna, metody i techniki negocjacji, subkultury młodzieżowe, międzynarodowe stosunki kul­turalne

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają podstawowe kwalifikacje w zakre­sie pedagogiki kultury, terapii pedagogicznej, dysponują podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną i psycholo­giczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego, uzyskują wykształcenie interdyscyplinarne

studia przygotowują specjalistów do pracy w placów­kach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowa­rzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, ad­ministracji samorządowej i organizacjach społecznych, lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych, ośrodkach pomocy społecznej, muzealnictwie i ochronie zabytków, regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych, animacji społeczno-kulturowej, organizacji turystyki edukacyjnej i agroturystyki

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 4
022 593 47 14
dwnh@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20