Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 150

kwalifikacja język obcy nowożytny i (historia lub wie­dza o społeczeństwie) początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 150

kwalifikacja język obcy nowożytny i (historia lub wie­dza o społeczeństwie) początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat odpłatność 1800 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku socjologia początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja test kwalifikacyjny z przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierun­ku socjologia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister odpłatność 2000 zł/semestr

SPECJALNOŚCI

STUDIA I (S) i II STOPNIA (S, N_Z)

* komunikacja społeczna
* socjologia polityki i stosunków międzynarodowych
* socjologia spraw publicznych

wybór specjalności: studia I stopnia 5. semestr; studia II stopnia 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

filozofia, logika, psychologia społeczna, ekonomia, ogól­na metodologia nauk, metody badań socjologicznych, zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, historia myśli socjologicznej, współczesne teorie socjo­logiczne, struktury i procesy społeczne, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa, zróżnicowanie społecz­ne, globalne procesy społeczne, etyczne problemy za­wodu socjologa

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci są przygotowani do samodzielnej i zespo­łowej realizacji badań społecznych, posiadają umiejęt­ności komunikacji, mediacji, negocjacji, są przygotowani do projektowania, realizowania, monitorowania i ocenia­nia programów służących rozwiązywaniu bieżących pro­blemów społecznych

absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w róż­nego rodzaju instytucjach i organizacjach, w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym (administracja rządowa i samorządowa, media, instytucje badań ryn­kowych, instytucje badań opinii publicznej, organizacje społeczne)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 4
022 593 47 14
dwnh@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20