Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy uzyskany tytuł inżynier

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów odpłatność 2200 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku informatyka oraz dyplom inżyniera

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

odpłatność 2200 zł /semestr

SPECJALNOŚCI

STUDIA I STOPNIA (S)

* inżynieria systemów informatycznych
* inżynieria systemów komputerowych
* systemy informacyjne i analityczne w gospodarce
* techniki multimedialne

wybór specjalności: 5. semestr

STUDIA II STOPNIA (S)

* obliczenia równoległe i ich zastosowania w nauce i finansach
* systemy inteligentne
* systemy informatyki gospodarczej
* systemy komputerowe

wybór specjalności: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

algebra liniowa z geometrią analityczną, analiza mate­matyczna, matematyka dyskretna, podstawy elektroniki, elektronika cyfrowa, algorytmy i struktury danych, pod­stawy fizyki, statystyka, programowanie w języku wy­sokiego poziomu, architektura komputerów i systemów komputerowych, automatyki i języki formalne, grafy i sie­ci w informatyce, propedeutyka rolnictwa, metody nu­meryczne, systemy operacyjne, programowanie kompo­nentowe .NET i C#, technologie sieci komputerowych, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja, bazy danych SQL, techniki cyfrowe i systemy wbudowane, grafika komputerowa, systemy mobilne, programowanie w internecie, teleinformatyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa dla użytkowników systemów komputerowych, programowania w języ­kach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych, umiejętności programowania kompu­terów i znajomości zasad inżynierii oprogramowania, wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek-komputer, umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki

absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach eu­ropejskich i szczebla centralnego, administracji pań­stwowej i samorządowej na szczeblu powiatów i gmin, instytucjach pozarządowych i przedsiębiorstwach dzia­łających w rolnictwie i dla rolnictwa (ośrodki doradztwa rolniczego, giełdy towarowe, przetwórstwo żywności, itp.), instytucjach naukowo-badawczych, firmach kom­puterowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 34
022 593 55 14
wzim@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20