Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biotechnologia - studia magisterskie

Wydział: Międzywydziałowe Studium Biotechnologii

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja biologia i (chemia lub matematyka lub fi­zyka i astronomia) początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA

* biotechnologia w produkcji roślinnej
* biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwie­rząt
* biotechnologia w przemyśle spożywczym wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

chemia ogólna i fizyczna, chemia organiczna, biochemia, enzymologia i techniki biochemiczne, matematyka, tech­nologie informacyjne, bioinformatyka, fizyka z biofizyką, etyka, bioetyka, logika, psychologia, społeczne i prawne aspekty biotechnologii, ekologia, botanika, embriologia roślin, embriologia zwierząt, anatomia i histologia zwie­rząt, biologia komórki, biologia molekularna, fizjologia ogólna, genetyka, metody biotechnologiczne w hodowli roślin, genetyczne doskonalenie roślin, genetyczne do­skonalenie zwierząt, diagnostyka molekularna roślin, mi­krobiologia ogólna, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, wirusologia ogólna, immunologia, immunologia rozrodu, regulacja wzrostu, różnicowania i śmierci komó­rek, kultury komórkowe i tkankowe, inżynieria genetyczna, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych, biotechnologia gamet i zarodków, biotechnologia rozrodu zwierząt, mikro manipulacje we wspomaganiu rozrodu, metody produkcji i praktyczne wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych, zastosowanie biotechnologii w diagno­styce i profilaktyce chorób zwierząt, inżynieria procesów biotechnologicznych, przemysłowe procesy biotechnolo­giczne, bioinżynieria, analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, biotechnologiczne wy­korzystanie bakterii, drożdży, pleśni, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, systemy zarządzania jako­ścią, ekologiczne aspekty biotechnologii, biotechnologia środowiskowa: fitoremediacja, biotechnologia w produk­cji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia w przemyśle spo­żywczym i ochronie środowiska, biosensory, podstawy farmakologii i farmacji, alternatywne metody oceny bez­pieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn), ekonomika produkcji, prawo UE, prawo patentowe i ochrona własno­ści intelektualnej i przemysłowej

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci są przygotowani do stosowania metod biotech­nologicznych w działalności gospodarczej i badaniach na­ukowych; posiadają gruntowną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów leżących u podstaw biotechnologii, jak i spe­cjalizacyjnych; posiadają znajomość selekcji i modyfikacji genetycznej (transformacji) organizmów na potrzeby pro­dukcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemysłu spożywczego

uzyskana w czasie studiów wiedza umożliwia absolwen­tom podjęcie pracy w firmach farmaceutycznych, zakła­dach przemysłu spożywczego, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach naukowych, zakładach biotech­nologicznych lub podobnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 37
022 593 55 81 (82)
msb@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20