Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Gospodarka przestrzenna - studia magisterskie

Wydział: Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 90

kwalifikacja matematyka i geografia początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 90

kwalifikacja matematyka lub geografia lub wiedza

o społeczeństwie

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów

uzyskany tytuł inżynier

odpłatność 1900 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz dyplom in­żyniera

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku gospodarka przestrzenna

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł absolwenci, którzy po ukończeniu

studiów I stopnia uzyskali tytuł inżynier otrzymują tytuł

magister inżynier; absolwenci, którzy po ukończeniu

studiów I stopnia uzyskali tytuł licencjat otrzymują tytuł

magister

odpłatność 2200 zł /semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: matematyka, statystyka, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, socjo­logia, historia architektury i urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, fizyka, podstawy gospodarki prze­strzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, kataster wielo­zadaniowy, infrastruktura techniczna, systemy informa­cji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, oceny oddzia­ływania na środowisko, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne

II stopień: teoria systemów, ocena i wycena zasobów przyrodniczych, agroekosystemy, monitoring środowi­ska, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, modele w gospodarce przestrzennej, współcze­sne problemy gospodarki przestrzennej

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę o cha­rakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym, z zakresu planowania prze­strzennego, gospodarki gruntami, programowania roz­woju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, for­mułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi

absolwenci mogą być zatrudnieni w urzędach gmin, sta­rostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem in­westycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją, w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biu­rach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębior­stwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach obrotu nieruchomościami, ban­kach, placówkach naukowo-badawczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 3
022 593 56 80
msgp@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20