Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska - studia magisterskie

Wydział: Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja język obcy nowożytny i (biologia lub che­mia lub matematyka) początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W)

limit przyjęć 30

kwalifikacja język obcy nowożytny i (biologia lub che­mia lub matematyka) początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 semestry odpłatność 2000 zł/semestr

po zaliczeniu drugiego semestru kontynuacja na studiach stacjonarnych

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60 ZOD Łowicz

kwalifikacja biologia lub chemia lub matematyka

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów

uzyskany tytuł inżynier

odpłatność 1800 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 75 (w tym 15 miejsc na specjalizacji w języku angielskim)

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 40

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister inżynier odpłatność 1800 zł/semestr

SPECJALIZACJE STUDIA II STOPNIA (S)

* funkcjonowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
* restoration and management of environment
* systemy ochrony środowiska
* środowisko żywność
* technologie ochrony środowiska wybór specjalizacji: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

matematyka ze statystyką, informatyka, fizyka, chemia, botanika, zoologia, biochemia, mikrobiologia, toksykolo­gia, geologia, gleboznawstwo, meteorologia i klimatologia, hydrologia, ekologia, ekonomiczne aspekty gospodaro­wania środowiskiem, analiza systemowa, ekofilozofia, so­cjologia, szata roślinna i fauna Polski, zagrożenia i ochro­na atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrona przyrody i zasobów kulturowych, wpływ działalności człowieka na środowisko, monitoring i bioindykacja środowiska, tele­detekcja i podstawy geodezji, systemy informacji prze­strzennej i kartografia komputerowa, gospodarka ścieko­wa i odpadowa, planowanie przestrzenne, oddziaływanie inwestycji na środowisko, prawo i zarządzanie w ochronie środowiska, polityka i edukacja ekologiczna, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rekultywacja środowiska

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk matema­tyczno-przyrodniczych, nauk o środowisku oraz technicz­nych i rolniczych lub leśnych, z zakresu metodyki badań środowiskowych, planowania przestrzennego; potrafią analizować procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko, znają techniki i technologie istotne dla ochrony środowiska, potrafią podejmować decyzje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; posiadają umiejętności organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołami ludzkimi

absolwenci mogą być zatrudnieni w administracji rządo­wej i samorządowej, instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, przedsiębiorstwach usług komunalnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, biurach projekto­wych, jednostkach naukowo-badawczych, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
budynek nr 33
022 593 55 70
msos@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20