Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Towaroznawstwo - studia magisterskie

Wydział: Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja chemia lub matematyka początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć semestr letni czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier

SPECJALIZACJE STUDIA II STOPNIA

* logistyka produktów rolniczych i żywnościowych
* ocena jakości żywności, jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
* strategie rynkowe w agrobiznesie
* towaroznawstwo produktów warzywnych i zielar­skich
* towaroznawstwo żywności
* zarządzanie jakością w łańcuchu żywnościowym
* żywność, rynek i wyżywienie


* wybór specjalizacji: 2. semestr.

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

I stopień: chemia nieorganiczna, fizyka, matematyka, biologia, podstawy informatyki, ekologia i ochrona śro­dowiska, chemia organiczna, matematyka stosowana, mikroekonomia, podstawy prawa, metodyka pracy umy­słowej, makroekonomia, podstawy marketingu, bioche­mia wybrane działy, podstawy produkcji zwierzęcej i roślinnej, ogólna technologia żywności, podstawy za­rządzania, mikrobiologia wybrane działy, podstawy pro­dukcji ogrodniczej, zarządzanie marketingowe, podsta­wy biotechnologii, opakowalnictwo, podstawy finansów w przedsiębiorstwach, rachunkowość, higiena produkcji, technologia materiałowa, aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, towaroznawstwo żywności, przechowalnictwo, metody oceny produktów, towaroznawstwo ogrodnicze, towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej, zarządzanie jakością, analiza instrumentalna, logistyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, statystyka matematyczna, towaroznawstwo ar­tykułów przemysłowych, analiza sensoryczna, ochrona własności intelektualnej

II stopień: towaroznawstwo przemysłowe środki do produkcji zwierzęcej, towaroznawstwo przemysłowe środki do produkcji roślinnej, towaroznawstwo roślin przyprawowych i leczniczych, ekonomia menedżerska, standaryzacja i normalizacja, determinanty jakości wyro­bów, kompleksowe zarządzanie jakością, polityka rolna i żywnościowa, giełdy towarowe, techniki komunikacji i negocjacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu towaroznawstwa i zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach; są przygotowani do kształtowania jakości produktów po­przez projektowanie produktów, wybór surowców i tech­nologii oraz dobór parametrów produktów uzasadnionych technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie, do ochrony i kontroli jakości produktów

absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórstwa i obsługi rynków o różnym charakterze własności, przedsiębiorstwach i instytucjach usługowych w zakresie zarządzania jakością i informacją rynkową, instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją i doradztwem, urzędach kontroli i administracji państwowej, urzędach administracji samorządowej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 3
022 593 55 90
mst@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20