Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia magisterskie

Wydział: Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

limit przyjęć 90

kwalifikacja geografia i język obcy nowożytny początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 90

kwalifikacja geografia i język obcy nowożytny

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

odpłatność 1900 zł/semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł magister

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów

objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia

na kierunku turystyka i rekreacja

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 2 lata/4 semestry

uzyskany tytuł magister

odpłatność 2300 zł /semestr

SPECJALIZACJE

STUDIA I STOPNIA (S)

* przedsiębiorstwo na rynku usług turystycznych
* turystyka wiejska
* turystyka na obszarach przyrodniczo cennych wybór specjalizacji: 3. semestr

STUDIA II STOPNIA (S)

* hotelarstwo i gastronomia
* organizacja ruchu turystycznego
* turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cen­nych

wybór specjalizacji: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, za­rządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika cza­su wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, pra­wo, marketing usług turystycznych, turystyka kwalifiko­wana, doradztwo turystyczne, region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informaty­ka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycz­nego, obowiązkowe zajęcia sportowe

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodni­czych, społecznych, ekonomicznych i geograficznych; są przygotowani do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, posiadają umiejętności organizowa­nia pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w tej dzie­dzinie, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, prowadzenia własnej działalności gospodarczej

absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sporto­wych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządo­wej oraz organizacjach społecznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 3
022 593 56 00
mstr@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20