Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Zarządzania i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Pedagogika / studia licencjackie 3 letnie

Specjalności:

• Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
• Resocjalizacja i Socjoterapia
• Asystent Rodziny (NOWOŚĆ)

W obecnie otaczającej nas rzeczywistości rośnie społeczne zapotrzebowanie na pedagogów przygotowanych do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, które czasowo lub trwale pozbawione są opieki rodzicielskiej, mają trudności z przestrzeganiem obowiązujących norm społecznych, a także dotkniętymi poważnymi zaburzeniami stanu zdrowia i rozwoju. Dzieci te bardzo często mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności szkolnych, nie potrafią nawiązywać prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, a także sprawiają trudności wychowawcze. Wymagają nie tylko opieki i pomocy w nauce, lecz także profesjonalnych oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych. Pracę z nimi mogą podjąć tylko odpowiednio przygotowani (zarówno teoretycznie, jak i praktycznie) specjaliści - pedagodzy.

Program naszych studiów zgodny jest ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego, które przekazują niezbędną wiedzę, stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich m.in.: filozofia, socjologia, psychologia, pojęcia i systemy pedagogiczne, język obcy, technologie informacyjne, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne.

Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu pedagogiki. Należą do nich m.in.: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie).

O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia powinni przedłożyć w sekretariacie Uczelni:

- świadectwo dojrzałości – oryginał i kserokopię (matura stara lub nowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów z nową maturą), a oryginał do wglądu,
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, lewy półprofil, z widocznym lewym uchem – bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
- aktualne zdjęcie cyfrowe, spełniające następujące wymagania techniczne: format JPEG, stosunek wysokości do szerokości 5:4, wymiary zdjęcia: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB,
- poświadczenie wpłaty zaliczki na poczet czesnego,
- kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- zaświadczenie, potwierdzające miejsce zameldowania kandydata (tylko w przypadku braku miejsca zameldowania w dowodzie osobistym),
- zaświadczenie lekarskie umożliwiające podjęcie studiów (dotyczy tylko kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunki Górnictwo i Geologia; - skierowanie wydawane jest przez Uczelnię podczas składania dokumentów rekrutacyjnych (dotyczy tylko kierunku Górnictwo i Geologia).

Dział rekrutacji mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (76) 749 89 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: uzzm@uzzm.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Uczelnia prowadzi nabór od połowy maja do limitu wyczerpania się miejsc na poszczególnych specjalnościach