Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Zarządzania i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Zarządzanie / studia licencjackie 3 letnie

Specjalności:

• Zarządzanie Kadrami
• Rachunkowość i Zarządzanie Finansami
• Marketing (NOWOŚĆ)

Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga łączenia wiedzy zarządczej z ekonomią, czyli nowoczesną wiedzą o rynku. Kierunek Zarządzanie kształci specjalistów przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych oraz organizacyjnych w różnych podmiotach życia gospodarczego.

Program studiów, odpowiadający standardom uczelni krajowych i zagranicznych, obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów podzielonych na bloki kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego.

Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: socjologia, język obcy, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, nauka o organizacji, prawo, podstawy zarządzania, finanse, etyka w biznesie, ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu zarządzania i marketingu. Ich celem jest przekazanie najnowszych rozwiązań i wiedzy niezbędnej do samodzielnego interpretowania zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem: zachowania organizacyjne, rachunkowość finansowa, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, marketing, informatyka w zarządzaniu, finanse przedsiębiorstw.

10 marca 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna podjęła uchwałę i po raz kolejny pozytywnie oceniła jakość kształcenia na naszej Uczelni.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie).

O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia powinni przedłożyć w sekretariacie Uczelni:

- świadectwo dojrzałości – oryginał i kserokopię (matura stara lub nowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów z nową maturą), a oryginał do wglądu,
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, lewy półprofil, z widocznym lewym uchem – bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
- aktualne zdjęcie cyfrowe, spełniające następujące wymagania techniczne: format JPEG, stosunek wysokości do szerokości 5:4, wymiary zdjęcia: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB,
- poświadczenie wpłaty zaliczki na poczet czesnego,
- kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- zaświadczenie, potwierdzające miejsce zameldowania kandydata (tylko w przypadku braku miejsca zameldowania w dowodzie osobistym),
- zaświadczenie lekarskie umożliwiające podjęcie studiów (dotyczy tylko kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunki Górnictwo i Geologia; - skierowanie wydawane jest przez Uczelnię podczas składania dokumentów rekrutacyjnych (dotyczy tylko kierunku Górnictwo i Geologia).

Dział rekrutacji mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (76) 749 89 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: uzzm@uzzm.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Uczelnia prowadzi nabór od połowy maja do limitu wyczerpania się miejsc na poszczególnych specjalnościach