Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / studia inżynierskie 3,5 letnie

Specjalności:

• Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
• Inżynieria Procesów Produkcji
• Zarządzanie Systemami Jakości (NOWOŚĆ)

Rosnące zapotrzebowanie na kadrę inżynierską widoczne jest szczególnie w wysoko uprzemysłowionych regionach. Odpowiedzią na te sygnały jest propozycja studiów inżynierskich, których program został opracowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb lokalnego przemysłu w zakresie kształcenia inżynierskiego.

Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego przygotowują studenta do dalszego kształcenia, dostarczając podstawowych wiadomości z zakresu następujących przedmiotów: język obcy, psychologia zarządzania, techniki studiowania, matematyka ze statystyką, fizyka, technologie informacyjne, mikroekonomia, makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing, badania operacyjne, ekologia i zarządzanie środowiskowe, zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, które przekazują najnowsze rozwiązania i wiedzę niezbędną do dalszego, specjalizacyjnego kształcenia. Program obejmuje następujące przedmioty: finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, podstawy zarządzania, podstawy bezpieczeństwa pracy, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem, wprowadzenie do techniki, materiałoznawstwo, projektowanie inżynierskie, procesy oraz techniki produkcyjne, logistyka w przedsiębiorstwie, grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynieryjnych, metrologia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie).

O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia powinni przedłożyć w sekretariacie Uczelni:

- świadectwo dojrzałości (matura stara lub nowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów),
Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie).

O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia powinni przedłożyć w sekretariacie Uczelni:

- świadectwo dojrzałości – oryginał i kserokopię (matura stara lub nowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów z nową maturą), a oryginał do wglądu,
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, lewy półprofil, z widocznym lewym uchem – bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
- aktualne zdjęcie cyfrowe, spełniające następujące wymagania techniczne: format JPEG, stosunek wysokości do szerokości 5:4, wymiary zdjęcia: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB,
- poświadczenie wpłaty zaliczki na poczet czesnego,
- kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- zaświadczenie, potwierdzające miejsce zameldowania kandydata (tylko w przypadku braku miejsca zameldowania w dowodzie osobistym),
- zaświadczenie lekarskie umożliwiające podjęcie studiów (dotyczy tylko kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunki Górnictwo i Geologia; - skierowanie wydawane jest przez Uczelnię podczas składania dokumentów rekrutacyjnych (dotyczy tylko kierunku Górnictwo i Geologia).

Dział rekrutacji mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: (76) 749 89 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: uzzm@uzzm.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego rozpocznie się od połowy maja i potrwa do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach.