Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział: Wydział Artystyczny w Cieszynie

Opis kierunku

AAzwiń
Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje poznanie poszczególnych dyscyplin sztuki oraz zagadnień teorii i historii sztuki. Kierunek ten charakteryzuje się możliwościami poznawania szerokiego zakresu problemów związanych ze sztuką oraz działaniami interdyscyplinarnymi polegającymi na łączeniu dyscyplin i zagadnień. Praca dyplomowa obejmuje pracę artystyczną w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracę licencjacką. Po ukończeniu studiów będzie możliwość podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku.

PERSPEKTYWY zawodowe
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje kwalifikacje zawodowe predysponujące go do podejścia różnorodnych działań kulturotwórczych i edukacyjnych w obszarze twórczości plastycznej, upowszechniania sztuki i kultury artystycznej. Posiada umiejętności posługiwania się praktyką artystyczną i wiedzą z zakresu różnych dyscyplin artystycznych oraz teorii sztuki. Zdobyte podczas studiów umiejętności i kwalifikacje umożliwiają:

* prowadzenie twórczej pracy zawodowej w zakresie sztuk plastycznych oraz korzystanie z najnowszych osiągnięć sztuki i zdobyczy technologicznych,- upowszechnianie sztuki i kultury w ośrodkach specjalistycznych, edukacyjnych i w środkach masowego przekazu,
* podejmowanie przedsięwzięć multimedialnych oraz różnorodnych form plastyki w kontekście funkcji kulturotwórczych, edukacyjnych i poznawczych w instytucjach kultury.

W ramach kierunku realizowany jest blok przedmiotów pedagogicznych, dający uprawnienia do pracy w szkołach podstawowych średnich, prowadzących plastykę, wiedzę o kulturze i sztuce.

Będzie możliwość kontynuacji na studiach II stopnia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Dziekana i Prodziekanów Wydziału Artystycznego
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 033/854 62 40 fax. 033/854 61 02
e-mail: wart@wart.us.edu.pl