Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- ogólna, inaczej mówiąc interdyscyplinarna,
- bezpieczeństwo obiektów i informacji,
- grafika komputerowa,
- technologie sieciowe.

Specjalność ogólna jest adresowana do studentów przenoszących osiągnięcia z innych uczelni, wznawiających studia i przede wszystkim do tych, którzy chcą kształtować swoje umiejętności informatyczne wykorzystując ofertę dydaktyczną innych specjalności lub korzystają z programów mobilności studenckiej.

Specjalność bezpieczeństwo obiektów i informacji kształtuje umiejętności w zakresie:

- bezpieczeństwa baz danych,
- komputerowej symulacji układów elektronicznych,
- monitoringu i transmisji sygnałów,
- zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

Specjalność grafika komputerowa kształtuje umiejętności w zakresie:

- aplikacji graficznych,
- programowania w języku JAVA,
- grafiki trójwymiarowej,
- animacji komputerowej.

Specjalność technologie sieciowe kształtuje umiejętności w zakresie:

- bezpieczeństwa sieci komputerowych,
- programowania w językach skryptowych,
- projektowania stron i usług www,
- administrowania sieciami i serwerami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:
WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE
nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego (dla I sem.)

Studia stacjonarne:
2200 zł (za semestr) lub 470 zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
2000 zł (za semestr) lub 430 zł (za miesiąc)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl