Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Business Management

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Uczestnicząc w zajęciach słuchacze poznają miedzy innymi:
Czym jest strategia w organizacji,
Koncepcje zarządzania przez strategie,
Zasady budowania przewagi konkurencyjnej oraz instrumenty konkurowania,
Jak skutecznie zarządzać zmianami,
Podstawy zarządzania kryzysowego.
Studia składają się z przedmiotów z dziedziny zarządzania strategicznego, w trakcie słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu ważnych obszarów zarządzania. A poprzez to otrzymują szereg instrumentów, przydatnych w praktyce. Studia w swoim programie zawierają także symulację biznesową, w której każdy sprawdzi swoje umiejętności pracy zespołowej oraz podejmowania decyzji strategicznych.

Adresaci
Kadra menedżerska oraz osoby aplikujące na stanowiska kierownicze w organizacjach nastawionych na sukces.

Zakres tematyczny *
MODUŁ KSZTAŁCENIA/ PRZEDMIOT
Planowanie strategiczne w organizacji
Analizy strategiczna. Rola i procedury
Metody portfelowe
Zintegrowane metody analityczne
Strategiczna karta wyników
Strategie generalne i myślenie strategiczne
Strategie biznesu sztuką konkurowania
Decyzje strategiczne – (Symulacje biznesowe)
Dynamika rynków i zachowania konkurencji
Zasady konkurencyjności przedsiębiorstwa
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie informacja i wiedzą
Zarzadzanie ryzykiem i niepewnością
Kryzysowe zarządzanie
Kompetencje menedżerskie
Seminarium dyplomowe
* Projekt ramowego programu studiów może ulec zmianie, w celu dostosowania obszaru wiedzy do poziomu grupy uczestników.
Program studiów bazuje na klasycznych oraz interaktywnych metodach nauczania m.in.: wykłady, ćwiczenia, demonstracja, case study, scenki, filmy, dostarczając w ten sposób niezbędnej, praktycznej wiedzy w zakresie Business Management.

Kadra
Na studiach Business Management łączymy środowisko nauki i biznesu aby wzmacniać korzyści i wskazujemy nowe możliwości, aby działać efektywniej. Wysoka jakość prowadzonych zajęć jest efektem umiejętności łączenia teorii (nauki) i doświadczenia biznesowego. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez uznane autorytety w wielu dziedzinach (naukowcy, konsultanci UE, dyplomaci, biznesmeni, stypendyści międzynarodowi). Kompetencje kadry oparte są na połączeniu wieloletniej praktyki naukowo-dydaktycznej z doświadczeniem biznesowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kontakt
Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni, pokój B005;
tel. 22-59 00 765; e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, badaniach i testach, przygotowywanie studiów przypadków, opracowywanie analiz, bazujących na realiach polskiego rynku oraz na wiedzy i umiejętnościach poznanych na modułach tematycznych realizowanych w ramach studiów. Studia kończą się przygotowaniem projektu egzaminacyjnego w formie prezentacji uzupełnionej pisemnym raportem. Przygotowania do egzaminu obejmują pracę w zespołach polegającą na opisaniu oraz analizie wybranego studium przypadku organizacji, co pozwala na weryfikację wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów.

Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa rekrutacyjna.
W trakcie procesu rekrutacyjnego kierownik studiów podyplomowych przeprowadzi rozmowę rekrutacyjną, na podstawie której określi indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji w zakresie BM.

Wymagane dokumenty
- formularz zgłoszeniowy
- CV
- 2 zdjęcia (35 x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- potwierdzenie opłaty wpisowej

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym.
Opłata za 1 semestr 2500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 4500 zł.
Opłata ratalna za studia wynosi 700 zł (8 rat).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl