Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bankowość korporacyjna

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Absolwenci posiadać będą zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustannie zmieniających się warunkach gospodarczych, zdolność do generowania wartości dodanej dla interesariuszy banku, jak i kompleksową wiedzę z zakresu najważniejszych obszarów funkcjonowania banku.

Adresaci
Studia adresowane są do specjalistów z zakresu finansów i sektora bankowego, kadry zarządczej banków, pracowników przedsiębiorstw rynku kapitałowego, przedsiębiorstw windykacyjnych, giełd, domów maklerskich i innych instytucji finansowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką organizacji, zarządzania i funkcjonowania banków obsługujących klientów korporacyjnych.

Praktyczne umiejętności
Po ukończeniu specjalności Bankowość Korporacyjna absolwenci będą posiadali praktyczne kwalifikacje w następujących obszarach:
produkty kredytowe (ich rodzaje (obrotowe, inwestycyjne, celowe, structure finance (konsorcja, club deale), LBO, MBO, itp.), segmentacja klientów, metody pomiaru ryzyka kredytowego, rodzaje ryzyka i jego mityganty, system ratingowy, zalecenia KNF/dobre praktyki, umiejętność oceny zdolności do spłaty zobowiązań, umiejętność doboru zabezpieczenia i metodologii jego wyceny, strategie cenowe (kryterium opłacalności na produkcie/relacji)
bankowość transakcyjna (rodzaje rachunków, platformy bakowości internetowej, karty płatnicze/kredytowe/pre paid, produkty dedykowane do specyfiki działalności tj. rozpoznawanie płatności masowych, direct debit, cash pooling, cash collection itp.)
produkty skarbu (wymiana walut, produkty zabezpieczające (stopa procentowa, kurs, forward, opcja, CIRS, IRS), produkty depozytowo-inwestycyjne (depozyty proste (metoda kształtowania ceny), depozyty strukturyzowane, bony skarbowe, obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne), platformy transakcyjne))
produkty quasi kredytowe (gwarancje bankowe, transakcje w handlu zagranicznym (akredytywy), export finance, factoring, leasing)
rola i znaczenie back office (specyfika i funkcjonalność systemów bankowych, ich efektywność, przygotowywanie dokumentacji kredytowej i pozakredytowej)
skuteczne ofertowanie klienta

Zakres tematyczny
Bankowość korporacyjna - struktura produktowa
Strategie akwizycyjne - efektywe oferowanie, techniki negocjacyjne, rozpoznanie potencjału i jego efektywna penetracja
Strategie cenowe - kryterium opłacalności na produkcie/relacji, zwrot na kapitale, konkurencja
Finansowanie korporacyjne - kredyty obrotowe, inwestycyjne, celowe, structure finance (konsorcja, club deale), LBO, MB
Ryzyko kredytowe - umiejętnośc oceny zdolności do spłąty zobowiązań, umiejętnośc doboru zabezbieczenia i metodologii jego wyceny, metody pomiaru ryzyka kredytowego, rodzaje ryzyka i jego mityganty
Restrukturyzacja i windykacja
Bankowośc transakcyjna - dobór produktów dedykowanych do specyfiki działalności
Produkty skarbu - wymiana walut, produkty zabezpieczające, produkty depozytowo - inwestycyjne
Inne formy finansowania (gwarancje bankowe, transakcje w handlu zagranicznym (akredytywy), export finance, factoring, leasing)
Rola i znaczenie back office (specyfika i funkcjonalność systemów bankowych)
Prawne zabezpieczenia kredytów w praktyce bankowej

Perspektywy zawodowe
Absolwenci specjalności Bankowość korporacyjna będą przygotowani m.in. do pracy w:
bankach komercyjnych, gdzie będą analizować sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorców, przeprowadzać operacje finansowe na rynku pieniężnym i kapitałowym lub pracować na samodzielnych stanowiskach w departamentach operacyjnych, prawnych i sprzedaży
bankach spółdzielczych, w departamentach kredytowych, rachunkowości lub na samodzielnych stanowiskach kontroli wewnętrznej
firmach pośrednictwa kredytowego, spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, przedsiębiorstwach leasingowych, spółkach faktoringowych
towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz w charakterze doradców finansowych, których zadaniem jest wyszukiwanie najkorzystniejszych możliwości kredytowych oraz znajdowanie jak najlepszych warunków lokat wolnych środków finansowych
innych instytucjach finansowych, np. zajmujących się obrotem papierami wartościowymi

Zasady rekrutacji

AAzwiń


Opłaty

AAzwiń

Opłaty
Opłata wpisowa 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2800 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt wynosi 4900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 800 zł (8 rat).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl