Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia organizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli, Audytu i Kontrolingu (http://www.kontrola.edu.pl/)


Studia stwarzają możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także możliwości awansu i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.


Cel studiów
przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu kontrolera wewnętrznego,
zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w organizacji,
kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu,
nauczanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności.

Adresaci
Zapraszamy osoby pełniące funkcje nadzorcze, kontrolerskie i audytorskie we wszystkie podmiotach prawa, a w szczególności:
w administracji publicznej (rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli): ministerstwa, urzędy centralne, inspekcje państwowe; przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy, m.in. w Urzędach Marszałkowskich, i in.
w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitale, komunikacja miejska, domy opieki społecznej, zespoły szkół, i in.
w Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych, Urzędach Celnych, i in.
w jednostkach wojskowych i w innych służbach mundurowych
w instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, i in.)
w instytucjach sektora prywatnego
ponadto osoby: - zatrudnione na stanowiskach kontrolerów wewnętrznych - nieposiadające dotąd formalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych Certyfikatem
kierujące własnymi firmami
zamierzające w przyszłości podjąć pracę w specjalistycznych organach kontroli państwowej

W celu zdobycia atrakcyjnego zawodu zapraszany absolwentów studiów wyższych.
Od kandydatów wymagamy wykształcenia wyższego licencjackiego lub magisterskiego.

Zakres tematyczny studiów
Podstawowe procedury administracyjne
Elementy organizacji i kierowania/zarządzania
Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analizy ryzyka
Elementy finansów publicznych irachunkowości budżetowej
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
Elementy prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego
Informatyka i statystyka w kontroli/audycie
Teoria kontroli jako funkcji zarządzania
Instytucje nadzoru i kontroli zewnętrznej
Standardy oraz procedury kontroli/audytu
Metodyka, proces badania wraz z dokumentacją kontroli/audytu
Kultura języka w kontroli/audycie
Psychospołeczne i etyczne aspekty kontroli/audytu
Seminarium dyplomowe

Kadra
Wybitni i doświadczeni pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, wybitni praktycy Stowarzyszenia Zawodowego Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu, także pracownicy z innych instytucji np. NIK, PIP.

Charakter studiów
Studia podyplomowe kwalifikacyjne
Absolwent, po pozytywnym ukończeniu studiów otrzymuje Certyfikat Dyplomowany Kontroler wewnętrzny (międzynarodowy numer zawodu 241-904)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszeniowy
2 zdjęcia
Xero dowodu osobistego
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
W sprawie faktur za czesne prosimy dzwonić pod nr tel.: (22)59 00 810, (22)59 00 816

Opłaty

AAzwiń
Opłaty
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr - 1950 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 3500 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 575 zł (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl