Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Strategiczne zarządzanie firmą

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Studia akcentują praktyczny wymiar wiedzy menedżerskiej. Słuchacz uczy się wykorzystywać konkretne narzędzia i koncepcje zarządzania strategicznego. W ramach zajęć nabywa umiejętności rozwiązywania problemów efektywności firmy oraz konstruowania i wdrażania wygrywających strategii.
Studia przekazują słuchaczom praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu wykorzystywania konkretnych narzędzi i koncepcji zarządzania strategicznego jak: analiza interesariuszy organizacji, modele Diamentu i 5 sił Portera, metoda PESTEL, metody analizy grup strategicznych, metodyki SWOT/TOWS, łańcuchy wartości, modele biznesowe, klastry, koncepcje przewag konkurencyjnych, przywództwo strategiczne, dominująca logika firmy i mapy poznawcze liderów, oraz kluczowe czynniki sukcesu firmy.
Studia bazują na praktycznych/warsztatowych zajęciach prowadzonych przez trenerów w oparciu o prace grupowe na podstawie konkretnych studiów przypadku. Daje to gwarancję rzeczywistego poznania konkretnych rozwiązań problemów strategicznych.
Słuchacze pracują w 3-4 osobowych grupach projektowych, prowadzonych przez wyłonionego lidera, i przy wsparciu trenera.
Na początku II semestru studiów, proponują temat projektu konsultingowego. Przygotowują projekt w ramach stałej współpracy seminaryjnej z trenerem specjalizującym się w obranej problematyce. Projekt zawiera sformułowanie i opracowanie realnego, praktycznego problemu strategicznego firmy. Studia kończą się obroną projektu przed komisją egzaminacyjną.

Adresaci
• Kadra kierownicza przedsiębiorstw w zakresie zarządzania strategicznego
• Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej
• Pracownicy wdrażający strategię firmy na wszystkich szczeblach organizacyjnych
• Osoby rozpoczynające nowe przedsięwzięcia, budujące model przyszłego biznesu
• Konsultanci biznesowi zarządzania strategicznego

Patronat
Studia STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ zostały wyróżnione honorowym patronatem PTE-PROFIT.Potwierdza to jakość oferowanego programu i zobowiązuje wykładowców do ustawicznego doskonalenia przekazywanych Słuchaczom treści w ramach aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu zarządzania strategicznego na światowym poziomie.
Honorowy patronat PTE-PROFIT to również sygnał dla przełożonych i potencjalnych pracodawców, na temat wysokiego poziomu kompetencji strategicznych absolwentów studiów, które mogą znakomicie przyczynić się do rozwoju firmy i innych organizacji.

Zakres tematyczny studiów
Ewolucja myślenia strategicznego
Przywództwo strategiczne
Model i konstrukcja strategii firmy
Innowacje i przedsiębiorczość
Zarządzanie w warunkach niepewności
Marketing strategiczny
Strategiczna analiza otoczenia firmy
Model biznesowy firmy
Strategiczna diagnoza firmy
Przewagi konkurencyjne
Dysfunkcje strategiczne firmy
Zarządzanie zasobami osobistymi
Zarządzanie międzynarodowe
Audyt finansowy
Projekt konsultingowy – seminarium
Analiza finansowa projektu konsultigowego

Ukończenie studiów
Warunkami ukończenia studiów są:
a. zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów,
b. przygotowanie w zespole projektu konsultingowego,
c. obrona w/w projektu przed komisją egzaminacyjną.
Dyplomy ukończenia studiów wręczane są przez Władze Uczelni, w trakcie specjalnie dedykowanej graduacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszeniowy
2 zdjęcia (35x45mm)
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Kserokopia dowodu osobistego
CV rozszerzone o zakres pełnionych obowiązków zawodowych
List motywacyjny z akcentem na uzasadnienie chęci przystąpienia do studiów
O przyjęciu decyduje pozytywna weryfikacja złożonych dokumentów przeprowadzana przez Komisję rekrutacyjną.


Opłaty

AAzwiń
Opłaty
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym.
Opłata za 1 semestr - 2900 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 5400 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 800 zł (8 rat).
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl