Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Trener biznesu i rozwoju osobistego

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zapraszamy na studia podyplomowe osoby pragnące zostać trenerami biznesu oraz trenerami rozwoju osobistego. Program studiów jest przygotowany zarówno pod kątem potrzeb osób nie mających do tej pory do czynienia z trenerstwem jak i dla praktyków, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę.

Semestr pierwszy skoncentrowany jest na zagadnieniach podstawowych jak analiza potrzeb szkoleniowych klienta czy przygotowanie do szkoleń. W semestrze drugim wyjaśniane są specjalistyczne zagadnienia z zakresu sztuki trenerstwa.
Pod okiem renomowanych i doświadczonych trenerów uczestnicy poznają tajniki przygotowania i prowadzenia ciekawych szkoleń, będą uczyć się umiejętności budowania własnego wizerunku oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na sali szkoleniowej. Poznają także metodę coachingu zespołowego. Dodatkowo będą mieli okazję poznać sposoby zdobywania
i utrzymywania klientów oraz zawierania korzystnych umów.

Trenerami naszych studiów podyplomowych są profesjonalni praktycy z bardzo dużym doświadczeniem pracy trenerskiej
w biznesie.

I. TRENING OTWARCIA
Trening interpersonalny
Analiza sposobu budowania relacji w grupie
Co sprawia, ze zachowuję się w grupie wg określonego wzorca
Określenie własnych obszarów zasobnych i deficytowych
Jak odbierają mnie inni
Sesja feedbeack dotycząca postrzegania w grupie

II. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH FIRMY
Analiza potrzeb szkoleniowych
Motywacja uczestników – trzy typy
Systemy szkoleniowe: trzy punkty oparcia
Weryfikowanie zapotrzebowania i zachcianek
Weryfikowanie kompetencji pracowniczych podlegających rozwojowi
Analiza HPI
Konstruowanie narzędzi identyfikujących potrzeby szkoleniowe
Planowanie i logistyka szkoleń
Triada celów szkoleniowych
Metody wspierające realizację szkoleń
Cykl Kolba a metody szkoleniowe
Planowanie szkolenia – 3W
Struktura szkolenia
Ustawienia sali
Zaplecze trenera
Skrzynka narzędziowa
Typowe problemy organizacyjne i sposoby ich rozwiązania
Materiały i pomocą audiowizualne
Ewaluacja szkoleń
Metoda optymalnego przebiegu
Model Kirkpatricka
Macierz Camerona
Przegląd technik pomiaru efektywności
Analiza wyników narzędzie pomiarowych w odniesieniu do zakładanych celów
Konstruowanie raportu

III. PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA
Przygotowanie scenariusza szkolenia cz I
Opracowanie celu szkolenia
Określenie warunków brzegowych organizacji szkolenia
Poruszane zagadnienia - mapa myśli
Praktyczne zastosowanie metody Colba
Dopasowanie ćwiczeń do poszczególnych zagadnień
Przygotowanie scenariusza szkolenia cz II
Odniesienie metod pracy do faz procesu grupowego
Stworzenie skryptu realizacji szkolenia dla trenera
Określenie czasu poszczególnych ćwiczeń
Podział dni szkoleniowych na moduły
Przygotowanie ćwiczeń awaryjnych
Realizacja procesu dydaktycznego
Powitanie i otwarcie
Zawiązanie grupy
Ustalenie zasad współpracy
Badanie realnych oczekiwań uczestników
Kontrola przebiegu szkolenia
Proces a cel do osiągnięcia
Podtrzymywanie optymalnego poziomu uwagi uczestników
Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

IV. AUTOPREZENTACJA
Autoprezentacja - świadomość własnych mocnych i słabych stron – praca z kamerą
Elementy komunikacji niewerbalnej istotne podczas prezentowania
Postawa i mimika
Ubiór i dystans interpersonalny
Vademecum gestu
Głos - warsztat dykcyjny
Komunikacja werbalna – czyli słowa i ich dobór
Mechanizm pierwszego wrażenia - jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?
Radzenie sobie z tremą prezentacyjną
Postawa trenera wspierająca przekaz i bycie przekonującym

V. ROLA TRENERA
Rola trenera – w oparciu o model góry lodowej
Cechy, wiedza i umiejętności potrzebne są dobremu trenerowi
Jakimi zrachowaniami i postawą budować autorytet i relacje z grupą
Zachowania składające się na profesjonalizm trenera
Etyka w zawodzie trenera
Jeden dzień z życia trenera
Co robi trener gdy nie szkoli?
Rozwój osobisty, superwizje trenerskie, poszerzanie własnego warsztatu zawodowego
Trudny uczestnik – sposoby radzenia sobie
Przekonania wspierające i ograniczające a praca w zawodzie trenera

VI. PRAKTYCZNY WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH
Mój pomysł na szkolenie – metoda i forma pracy
Wykorzystywanie wiedzy na temat procesu grupowego w toku szkolenia
Jasność przekazu i argumentacja
Praca samodzielna i praca w parze trenerskiej – sztuka uzupełniania się
Dialog z grupą a realizacja programu
Bieżąca kontrola efektów
Kontrola planu operacyjnego i modułów szkolenia
Metody aktywizowania grupy i pojedynczych uczestników
Zasady pracy z prezentacją, rzutnikiem, kamerą, mikrofonem itp.
Jak panuję nad sprzętem?
Trudne sytuacje w trakcie szkolenia i metody poradzenia sobie z nimi.
Argumentacja i techniki przekonywania

VII. WPROWADZENIE DO COACHINGU GRUPOWEGO
Wprowadzenie
czym jest coaching grupowy
proces rozwoju grupy
etapy rozwoju grupy
jak diagnozować etapy rozwoju grupy
modele zmian w grupie
Narzędzia i metody diagnozowania problemów
przygotowanie grupy do coachingu grupowego
narzędzia grupowego diagnozowania problemów
narzędzia i metody wyboru problemów istotnych
określanie celu
Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
czym jest kreatywność w pracy grupowej
metody kreatywne służące poszukiwaniu rozwiązań
narzędzia oceny rozwiązań
metody budowania motywacji grupy

VIII. ZAAWANSOWANE METODY COACHINGU GRUPOWEGO
Grupa a zespół. Zasady rządzące zbiorowością
Od Indywidualizmu do indywiduacji
Od grupy społecznej do zespołu zadaniowego
Grupa i jej struktura formalna i nieformalna
Proces grupowy
Cele grupowe i cele stawiane wobec grupy.
Jawne i niejawne cele grupowe w kontekście struktury
Czym jest pole relacji?
Różnica miedzy celem i efektem w grupie
Techniki pozwalające zarządzać strukturą w coachingu grupowym
Zasady i modele team coachingu.
Coaching grupowy i coaching w grupie
Coach moderator czy facylitator?
Coaching na tle grupy
Techniki facylitacyjne w coachingu grupowym
Metody pracy w coachingu grupowym
Zarządzanie bez presji poprzez proces
Klasyczne modele pracy zespołowej
Praca w grupach trudnych
Coaching grupowy w sytuacji konfliktu wewnątrzgrupowego
Syndrom osaczonej wyspy
Panorama społeczna i drama jako coaching grupowy
Dawne i współczesne modele pracy z relacjami w grupie
Czym jest panorama społeczna? [L.Derks i S.Andreas i inni]
Praca z ustawieniami panoramy społecznej
Ustawienia panoramy w coachingu grupowym


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszeniowy
2 zdjęcia (35 x 45mm)
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Xero dowodu osobistego
Potwierdzenie opłaty wpisowejOpłaty

AAzwiń
Opłaty
Jednorazowa opłata za rok z góry: 5500 zł
Opłata za 1 semestr: 3000 zł (2 raty)
Opłata ratalna: 850 zł (8 rat)Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl