Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Jeżeli interesujesz się:

finansami i rachunkowością, marzysz o pracy w wielkim biurowcu ze szkła, uważasz, że świat wielkich korporacji to Twój świat, czy może masz pomysł na własny biznes? A może po prostu chciałbyś pracować w biurze, firmie produkcyjnej, handlowej, usługowej, banku, firmie ubezpieczeniowej, w administracji państwowej?
- Podejmij studia na kierunku: Finanse i Rachunkowość!

Kształcenie studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość ma na celu przybliżenie mechanizmów finansowych działających w przedsiębiorstwach każdej wielkości, sprzyjając podnoszeniu efektywności ekonomicznej poszczególnych podmiotów bez względu na ich wielkość i strukturę własnościową. Chcemy nauczyć naszych studentów analizowania danych, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

Perspektywy zawodowe

praca w charakterze specjalisty w zakresie finansów i rachunkowości,
praca na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach
w zależności od ukończonej specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość, absolwent może podejmować bardziej wyspecjalizowane stanowisko w każdej komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa, mającej związek z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w działach planowania i budżetowania, nadzoru, kontroli i audytu, w biurze rachunkowym (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w administracji publicznej czy firmach użyteczności publicznej.

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość wykazuje się wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o finansach i pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, finansowym, społecznym,
Absolwent Finansów i Rachunkowości posiada wiedzę dotyczącą istoty i prawidłowości problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wykorzystuje umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji w obszarze rachunkowości i finansów oraz planowania optymalnej strategii działalności firmy i jej dalszego rozwoju. Jest przygotowany do zarządzania finansami w firmie. Stosuje takie umiejętności jak komunikowanie się, negocjowanie, nie obce są mu również problemy umiędzynarodowienia i globalizacji działalności gospodarczej.
Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość potrafi podejmować decyzje przy pełnym wykorzystaniu i gruntownej analizie informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej ocenie ryzyka, stosować narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych, formułować opinie dotyczące problemów makro– i mikroekonomicznych, posługiwać się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych.

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywa następujące umiejętności:

- posługiwania się przepisami prawa finansowego, podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych;
- wykorzystywania zasad ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych;
- tworzenia zestawień informacji na podstawie ksiąg rachunkowych;
- wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności przedsiębiorstw, banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora finansów publicznych;
- podejmowania decyzji na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz wszechstronnej oceny ryzyka;
- przeprowadzania analizy fundamentalnej rynku kapitałowego i wyciągania z niej wniosków decyzyjnych;
- stosowania narzędzi niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek;
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

- Rachunkowość finansowa,
- Analiza finansowa,
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
- Bankowość i Ubezpieczenia,
- Controlling i audyt finansowy,
- Doradztwo Finansowo-Księgowe,
- Finanse i Inwestycje,
- Rachunkowość i finanse publiczne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:
WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE
nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)

Studia stacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
1700zł (za semestr) lub 370zł (za miesiąc)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl