Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Kwalifikacje absolwenta

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii. Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej.

Program nauczania został tak opracowany by przygotować studentów do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, a mogą oni to czynić już w czasie studiów w ramach studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. Od roku akademickiego 2012/2013 studenci będą mogli odbywać także praktyki kuratorskie.

Program studiów prawniczych jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich przy jednoczesnym położeniu nacisku na zainteresowania przyszłych prawników poprzez poszerzenie propozycji licznych wykładów monograficznych prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków (m.in. Prawo karne skarbowe, Ekspertyza pismoznawcza i daktyloskopijna w procesie karnym i cywilnym, Integracja Europejska, Prawo ochrony środowiska, Polityka kryminalna, Podstawy organizacji zarządzania, Prawo karne gospodarcze, Prawo karne nieletnich, Prawo bankowe, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo wyznaniowe, Sądownictwo międzynarodowe, Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń) oraz przedmiotów uzupełniających (Historia doktryn politycznych i prawnych, Podstawy ekonomii, Podstawy socjologii, Ustrój organów ochrony prawnej, Prawo handlowe, Prawo międzynarodowe prywatne, Informatyka prawnicza, Prawa człowieka, Kryminologia, Kryminalistyka), które stwarzają możliwość zgłębiania zagadnień nie należących do podstawowego zakresu kształcenia.
Oprócz tradycyjnych form prowadzenia zajęć studenci uczestniczą w interaktywnych konwersatoriach - w postaci symulacji rozpraw sądowych oraz w klasycznej formie kazusowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są również w jednostkach penitencjarnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.
Na piątym roku studiów przewidziane są zajęcia przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze. Studenci będą mogli sprawdzić poziom wiedzy i uzupełnić ją przed planowanym egzaminem.
Program studiów uwzględnia również zajęcia z informatyki dla prawników ze szczególnym naciskiem położonym na znajomość aplikacji Lex Polonica, Lex Omega i system informacji prawnej Legalis.

Wykładowcami WPiA są zarówno teoretycy prawa, ekonomii, zarządzania, oraz wybitni praktycy: sędziowie (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego), prokuratorzy i adwokaci, radcy prawni, notariusze, którzy zapoznają studentów z bieżącą problematyką wykonywania zawodu oraz przykładami stosowania prawa w ich życiu zawodowym.

Plan zajęć zawiera kompletne zestawienie przedmiotów przewidzianych na studiach prawniczych (standardy resortowe i specjalności zawodowe). Studia na kierunku prawo Wyższej Szkole Menedżerskiej prowadzone są przez okres pięciu lat (10 semestrów). Poza tym studia na kierunku Prawo charakteryzują się swobodą kształtowania swoich zainteresowań poprzez wprowadzenie indywidualnego toku studiów.

Praktyczną stroną edukacji jest również możliwość wzięcia udziału w licznie organizowanych przez Uczelnię dodatkowych formach aktywności jak warsztaty z zakresu erystyki, retoryki prawniczej oraz konkursy krasomówcze. Również w ramach organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych udział studentów jest szeroko ceniony, nie tylko przez organizatorów, lecz także przez samych uczestników.

Przy Wydziale Prawa działa od 2009r. Studencka Klinika Prawa w ramach, której pod okiem profesjonalistów młodzi adepci nauk prawnych uczą się sporządzać pisma procesowe, udzielać porad prawnych i wydawać opinie, a wszystko to na kanwie autentycznych przypadków osób korzystających z porad naszej Kliniki.

Obok przedmiotów realizowanych na wszystkich wydziałach prawa program nauczania Wyższej Szkoły Menedżerskiej został poszerzony o szereg przedmiotów karnistycznych, jak w szczególności : psychologia sądowa, psychiatria sądowa, medycyna sądowa, prawo karne skarbowe. Ponadto na Wydziale Prawa studenci biorą aktywny udział w działalności licznych kół naukowych. Uczestnictwo w nich sprawia, ze pogłębiają swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych dziedzin prawa. Ponadto studia są wzbogacone o lektoraty z języków obcych (angielski, francuski, włoski, rosyjski), a także o lektorat z języka łacińskiego dla prawników.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:
WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE
nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Prawo

2.400 - I stopień stacjonarne
2.200 - I stopień niestacjonarne


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl