Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo instytucji finansowych

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cele kształcenia

Celem kształcenia studentów studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych, będzie zdobycie przez nich gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa państwa, gromadzenia i zabezpieczenia informacji z działalności instytucji, polityki bezpieczeństwa oraz poznania wiedzy i zasad działania w sytuacji zagrożeń.
W programie kształcenia szczególny akcent położony będzie na wiedzę o bezpieczeństwie instytucji, analiza sytuacji kryzysowych (w tym terroryzm) oraz współczesne zagrożenia bezpieczeństwa działalności gospodarczej.
Realizacja celów kształcenia zakłada:
przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu wywiadu gospodarczego;
wyrobienie umiejętności posługiwania się nabytą wiedzą oraz naukową analizą związków pomiędzy faktami z przeszłości a charakterem współczesnych zagrożeń;
kształtowanie wyobraźni oraz krytycznego i refleksyjnego ujmowania problemów;
opanowanie określonej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i nauk pokrewnych;
rozwijanie zdolności samodzielnego studiowania literatury z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń;
zdobywanie umiejętności ujmowania zjawisk oraz procesów gospodarczych i związków przyczynowo-skutkowych stwarzających zagrożenia dla przedsiębiorców;
rozbudzanie wyobraźni i krytycznej refleksji naukowej;
przygotowanie do uczestnictwa w organizacji zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instytucji.
Absolwenci będą przygotowywani także do pracy zawodowej w różnych instytucjach sektora państwowego i prywatnego.

Zakres tematyczny:

Psychologia w sytuacjach kryzysowych
Kryminalistyka i kryminologia
Fałszerstwa dokumentów i środków płatniczych
Przestępczość zorganizowana
Negocjacje
Terroryzm
Ochrona osób, mienia, obszarów i obiektów
Ochrona informacji niejawnych w instytucjach finansowych
Wywiad gospodarczy
Symulacja sytuacji kryzysowej na terenie instytucji finansowej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Czesne za 1 semestr 1900 zł. Przy jednorazowej wpłacie za całość studiów opłata wynosi 3400 zł.Opłata ratalna za studia wynosi 550 zł (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl