Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja początkowa (nauczanie początkowe) z terapią pedagogiczną

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Ukończenie studiów pozwoli uzyskać kwalifikacje - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.) - do kształcenia dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, a także postępowania z dzieckiem mającym trudności w zakresie pomocy dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne (trudności w mówieniu, pisaniu, czytaniu, w nauce matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego itp.).

Adresaci

Absolwenci pedagogicznych studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji w zakresie kształcenia dzieci w okresie wczesnej edukacji.

Zakres tematyczny studiów

Psychologia rozwojowa
Pedagogika wczesnoszkolna
Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
Emisja głosu
Rewalidacja indywidualna
Podstawa wiedzy o środowisku
Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
Wybrane zagadnienia z logopedii
Edukacja polonistyczna z metodyką
Edukacja matematyczna z metodyką
Metodyka kształcenia zintegrowanego
Arteterapia
Biblioterapia
Muzykoterapia
Kinezyterapia

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1 500 zł. (przy jednorazowej opłacie koszt wynosi 4 100 zł). Opłata ratalna za studia wynosi 450 (12 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl