Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logopedia

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku logopedy:

- wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
- przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej,
- przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym,
- przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem, rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe logopedy (nauczyciel logopedii w placówkach oświatowych lub logopeda).

Absolwent posiada wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń mowy i komunikacji językowej oraz prowadzenia w tym zakresie terapii logopedycznej. Orientuje się w problematyce psychologicznych oraz edukacyjnych uwarunkowań zaburzeń komunikacji, dysponuje również wiedzą w zakresie podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych LOGOPEDIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.
Adresaci
Na studia podyplomowe: Logopedia przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.

Zakres tematyczny studiów
Blok przedmiotów lingwistycznych
1. Anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy i słuchu
2. Emisja i higiena głosu
3. Fonetyka i fonologia języka polskiego
4. Ortofonia i ortoepia
5. Kształtowanie mowy dziecka
6. Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
7. Zaburzenia mowy i komunikacji językowej

Blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych
8. Neuropsychologia
9. Oligofrenopsychologia
10. Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej
11. Psychologia rozwojowa
12. Psychoterapia
13. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
14. Zaburzenia procesów emocjonalnomotywacyjnych u dzieci
15. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego

Blok przedmiotów logopedycznych
16. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna
17. Jąkanie
18. Komputer jako narzędzie pracy logopedy
19. Logorytmika
20. Neurologopedia
21. Oligofrenologopedia
22. Surdologopedia
23. Seminarium dyplomowe
24. Praktyki zawodowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym.
Opłata za 1 semestr 1 500 zł.
Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 5300 zł.
Opłata ratalna za studia wynosi 450 zł (16 rat).
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl