Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.) umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.

Cel studiów
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych stosunków do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - w różnym stopniu - przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, kształcenia integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym.

Adresaci
Absolwenci pedagogicznych studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), zainteresowani uzyskanie kwalifikacji w zakresie oligofrenopedagogiki.

Zakres tematyczny studiów
Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnospr. intelektualnie
Rewalidacja indywidualna
Metodyka nauczania początkowego niepełn. int. w stopniu lekkim
Metodyka nauczania niepełn. intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla niepełnosprawnych intelekt. w stopniu głębokim
Metodyka wychowania w internacie dla niepełnosprawnych intelektualnie
Podstawy logopedii
Arteterapia
Biblioterapia
Muzykoterapia
Kinezyterapia

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1 500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 4 100 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 450 (12 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl