Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Przygotowanie absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do zatrudnienia zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz.400 z późn. zm.).
Przez przygotowanie pedagogiczne – zgodnie z ww. przepisami – rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej (metodyki), nauczanych w wymiarze nie mniejszym nią 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godz. Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
Atutem studiów podyplomowych jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z aktualnymi przepisami.
Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do nowoczesnego oraz skutecznego uczenia innych.
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwolą, kreatywnie oraz efektywnie kształcić i wychowywać uczniów w różnorodnych typach szkół, na różnych poziomach edukacyjnych oraz w różnorodnych placówkach oświatowych.
Uzyskanie uprawnień pedagogicznych umożliwia także pracę w instytucjach oświatowych m. in. kuratorium sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi.
Absolwent studiów jest przygotowany do zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych tj.: w szkolnictwie (przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych), placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach animacji kulturalnej,
pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, w instytucjach administracji rządowej
i samorządowej, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości.
Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań danej placówki oświatowej. Studia podyplomowe
w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (nadające kwalifikacje pedagogiczne) przygotowują do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym podczas realizacji zadań edukacyjnych, samodzielnego tworzenia oraz weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania inicjatyw upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej, kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

Adresaci
Absolwenci studiów, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich).

Zakres programowy studiów
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:
Realizacja Modułu (Nr 2) Rozporządzenia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131):
1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej).a
2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych obejmuje szczegółowe przygotowanie w zakresie psychologii
i pedagogiki do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Realizacja Modułu (Nr 3) ww. rozporządzenia:
2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
3. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z:
a) z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
b) pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie
na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
Komponenty modułu stanowią integralną całość zaprojektowaną tak, aby wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1 500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 4 100 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 450 (12 rat).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl