Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Asystent rodziny - NOWOŚĆ

Kategoria: Polityka społeczna

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów:

nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Adresaci

Na studia podyplomowe ASYSTENT RODZINY zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Zakres tematyczny studiów

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
Etyka pracy asystenta rodziny
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny (30 godz. w trakcie treningu interpersonalnego z elementami treningu intrapsychicznego poza WSM)
Komunikacja interpersonalna
Metodyka pracy asystenta
Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
Charakterystyka problemów rodziny, w tym:
nieprawidłowych postaw rodzicielskich,
problemów wychowawczych,
problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej
Analiza potrzeb i problemów rodziny
Sporządzanie planu pracy z rodziną
Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
Problematykę mediacji w rodzinie
Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
Edukacja zdrowotna
Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Pielęgnacja niemowląt i dzieci
Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk – 30 godz.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów podyplomowych Asystent rodziny będą przygotowani m.in. do:
pracy jako asystent rodziny
pracy w opiece społecznej
uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe w pracy z rodzinami

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1 500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 4 100 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 450 (12 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl