Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mediacje rodzinne i małżeńskie - NOWOŚĆ

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
„ ... każda cząstka energii zużywana przez nas na walkę z samym sobą, czy też z innymi, dzieli i rozprasza energię, którą moglibyśmy wykorzystać w twórczy i kreatywny sposób. Ostatecznie, gdy walka jest zakończona, i tak ponownie musimy zasiąść przy stole rokowań. Jesteśmy w stanie znaleźć prostsze i skuteczniejsze metody rozwiązywania konfliktów, takie, które przynosiłyby nam raczej zyski niż straty". Tak pisała Virginia Satir psychoterapeutka, zajmująca się terapią rodzin i ustawieniami systemowymi, która wskazała na silny związek pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej, szczęśliwej i silnej rodziny a umiejętnością radzenia z kryzysami rozwojowymi w tejże rodzinie. Systemowe rozumienie rodziny zakłada, że całość rodziny jest czymś więcej niż sumą poszczególnych jej członków. Zmiany więc w systemie rodzinnym, pojawiające się kryzysy rozwojowe i/lub konflikty mają wpływ na jakość i dobrostan rodziny.

Studia podyplomowe MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE stawiają sobie za cel przygotowanie osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym w zdobyciu kompetencji w radzeniu ze zmianami w systemie rodzinnym i twórczym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów rozwojowych.
Autorski plan studiów jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Adresaci
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (licencjat, magisterium), które chcą poszerzyć wiedzę o systemowe rozumienie rodziny i konflikty rodzinne, zdobyć umiejętności komunikacji interpersonalnej, kierowania i rozwiązywania konfliktów związanych z silnymi emocjami oraz nabyć kompetencje mediatora.
W szczególności zapraszamy osoby współpracujące z rodzinami, małżeństwami, parami
( psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, teologów, prawników, kuratorów sądowych, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych i innych).

Praktyczne umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE Absolwenci będą posiadali praktyczne kwalifikacje w następujących obszarach:
systemowe rozumienie rodziny – wpływ wzajemnych relacji między małżonkami, parą, rodzicami, rodzeństwem...na rodzinę,
rozpoznawanie i radzenie z kryzysami rozwojowymi w rodzinie,
klinika konfliktu,
komunikacja interpersonalna,
mediacje

Zakres tematyczny
Psychologia rodziny (rodzina w ujęciu systemowym, struktura systemu rodziny, procesy systemowe w rodzinie, narracje rodzinne, role i funkcje rodziny, transakcje rodzinne, rodzaje rodzin)
Anatomia konfliktu
Komunikacja interpersonalna ( komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne, techniki aktywnego słuchania, Analiza transakcyjna E.Berne'a, kwadrat wypowiedzi von Thuna)
Mediacje (proces mediacji, etapy mediacji, funkcje mediacji, monolog mediatora, cele i funkcje porozumień proceduralnych, spotkania na osobności, opór)
Etyka w pracy mediatora
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
Seminarium
Praktyka

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE będą przygotowani m.in. do:
prowadzenia mediacji rodzinnych i małżeńskich sądowych i pozasądowych
własnej praktyki mediacyjnej
uzyskają możliwość wpisania na listy mediatorów sądowych
uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe w pracy z rodzinami

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2200 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 600 (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl