Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - NOWOŚĆ

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania badań psychologicznych i pedagogicznych w pracy wychowawczej nabycie umiejętności podejmowania interwencji w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z dysfunkcjami i zjawiskami patologicznymi w rodzinie.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów praktyków w formie wykładów i warsztatów. Program studiów podyplomowych uwzględnia wytyczne ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych POMOC PSYCHOLOGICZNA I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej (np. opracowanie studium przypadku) i złożenie egzaminu końcowego.

Adresaci
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, a w szczególności zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, socjoterapeutów, kuratorów sądowych, nauczycieli.

Zakres tematyczny studiów
Problemy współczesnej psychologii
Rozwój człowieka w toku życia
Potencjał i ryzyko w rozwoju dziecka i młodzieży
Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia
Aktywność twórcza i sposoby jej wspierania
Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży: upośledzenie umysłowe / autyzm dziecięcy / dysleksja / zaburzenia rozwoju emocjonalnego i inne
Podstawy diagnozy psychologicznej i pedagogicznej
Komunikacja interpersonalna
Podstawy psychologii sądowej
Metody systemowej pracy z rodziną
Etyka w pracy z dziećmi i młodzieżą

Kwalifikacje uczestników studiów
Studia odpowiadają zapotrzebowaniu osób zmotywowanych do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracujących z rodzinami, nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, uczniami, wychowankami.
Dla absolwentów psychologii studia mają charakter podnoszący ich kwalifikacje, dostarczają wiedzy i umiejętności do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Absolwenci innych kierunków zdobędą wiedzę psychologiczną, która umożliwi im lepsze współdziałanie z osobami potrzebującymi pomocy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2200 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 600 (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl