Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychogeriatria - NOWOŚĆ

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe studia PSYCHOGERIATRIA są odpowiedzią na przemiany cywilizacyjne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne i przedłużające się życie ludzi i potrzeby wielostronnego wspomagania jakości życia w okresie starzenia się i starości.

Celem studiów jest:
przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii: psychicznych i biologicznych procesów towarzyszących starzeniu się,
nabycie umiejętności rozpoznawania obszarów potencjałów i zagrożeń osób starszych,
poznanie różnych form pomocy psychologicznej, umiejętności szybkiego diagnozowania dyskomfortu psychicznego i fizycznego, oraz sposobów zapobiegania, łagodzenia i kompensowania dysfunkcji psychicznych, społecznych i fizycznych ludzi w okresie późnej dorosłości i ich rodzin,
nabycie umiejętności poszukiwania terapeutycznych możliwości wpływania na proces starzenia się,
ukazanie form możliwej pomocy instytucjonalnej,
uzyskanie kompetencji do kształtowania właściwego nastawienia rodzin/społeczeństwa do ludzi starszych przez edukację, programy profilaktyczne,

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PSYCHOGERIATRIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.

Adresaci
Na studia podyplomowe PSYCHOGERIATRIA zapraszamy magistrów psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, pielęgniarstwa, lekarzy, duchownych, opiekunki osób starszych. Oferta kierowana jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej, administracji publicznej.

Zakres tematyczny studiów
Moduł I Psychologia kliniczna późnej dorosłości
Procesy poznawcze
Jakość życia
Regulacja emocjonalna
Funkcjonowanie społeczne i styl życia
Obraz samego siebie
Samoocena
Komunikacja z osobą w wieku późnej dorosłości
Duchowość i religijność
Potencjał i ryzyko w okresie późnej dorosłości
Moduł II Medycyna a osoby w okresie późnej dorosłości
Zmiany biologiczne w okresie późnej dorosłości
Choroby w okresie późnej dorosłości
Opieka paliatywna w okresie późnej dorosłości
Opieka pielęgniarska w okresie późnej dorosłości
Moduł III Pomoc psychologiczna i rehabilitacja
Wizualizacja
Relaksacja
Muzykoterapia
Arteterapia
Terapia zajęciowa
Aktywność ruchowa, rehabilitacja, fizjoterapia
Pomoc psychologiczna opiekunom z syndromem wypalenia sił
Moduł IV Wsparcie społeczne osób w okresie późnej dorosłości i ich rodzin
Zadania systemu ochrony zdrowia
Zadania pomocy społecznej
Uniwersytety III Wieku i programy adresowane do osób 50+
Duszpasterstwo osób starszych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2200 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 600 (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl