Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychoonkologia - NOWOŚĆ

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny (onkologii) oraz psychologii klinicznej, które są konieczne w pracy z osobami z chorobą nowotworową oraz z członkami ich rodzin. Ukazane zostaną mechanizmy naruszające dobrostan biopsychospołeczny chorego, jego sposoby radzenia sobie z emocjami i sytuacją po diagnozie i w trakcie leczenia onkologicznego. Przedstawiony zostanie wpływ choroby nowotworowej na psychologiczne funkcjonowanie pacjenta, jego rodziny, a także czynniki psychogenne warunkujące współpracę w leczeniu i procesy zdrowienia. Nakreślone zostaną najważniejsze zagadnienia diagnozy i pomocy psychologicznej w pracy psychoonkologa, a także kwestie komunikowania z pacjentem i rodziną. Ważnym zagadnieniem będzie przygotowanie do śmierci, procesu umierania i okresu żałoby. Poruszony zostanie problem psychoprofilaktyki stresu i wypalenia sił u personelu w placówkach szpitalnych i hospicyjnych.

Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
aspektów medycznych chorób nowotworowych
klinicznej diagnozy psychologicznej
form pomocy psychoonkologicznej
etycznych problemów w pracy psychoonkologa
Zdobywanie i doskonalenie umiejętności
nawiązania kontaktu i komunikowania się z dzieckiem, nastolatkiem i dorosłym z diagnozą nowotworu
planowania i organizowania pracy w zespole leczącym, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
współpracy z rodziną chorego i rodzicami dziecka z rozpoznaniem onkologicznym
Rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PSYCHOONKOLOGIA oraz tytuł PSYCHOONKOLOGA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej (np. studium przypadku) i złożenie egzaminu końcowego w formie testowej.

Dla osób z wykształceniem psychologicznym lub medycznym studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych: Minister Zdrowia (Rozporządzeniu z dn. 29 października 2013 r., Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2013 r., poz. 1347) zdefiniował psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii., osoby te uzyskają tytuł psychoonkologa.
Dla absolwentów z innym wykształceniem niż psychologiczne lub medyczne studia mają charakter uzupełniający (tzn. ich ukończenie nie prowadzi do uzyskania tytułu psychoonkologa w rozumieniu Ministerstwa Zdrowia) , ale otwierają możliwość dalszego szkolenia i uzyskania certyfikatu psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego na podstawie odrębnych przepisów. (http://www.ptpo.org.pl)

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego w sprawie zawodu psychoonkologa:
W związku z definicją Ministerstwa Zdrowia określającą psychoonkologa jako osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub medyczne która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii. Zarząd PTPO oświadcza, że odbyte przez te osoby studia podyplomowe z psychoonkologii poszerzają zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia. W związku z powyższym, uważamy, że:
1) pielęgniarka która ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii jest uprawniona do posługiwania się tytułem mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog,
2) psycholog - mgr psychologii - psychoonkolog,
3) lekarz - lekarz - psychoonkolog itp. ( http://www.ptpo.org.pl)

Adresaci
Na studia podyplomowe z Psychoonkologii przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich.
Studia są przewidziane głównie dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, ale przyjmujemy również absolwentów innych kierunków (pielęgniarki, duszpasterzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, socjologów, teologów, filozofów, osoby posiadające chorego w najbliższym otoczeniu).

Tematyka i program studiów
Podstawy wiedzy medycznej z zakresu onkologii
Psychologia chorego somatycznie (koncepcja i obraz własnej choroby, mechanizmy radzenia sobie, funkcjonowanie w roli chorego i in.)
Sytuacja psychospołeczna i życiowa osoby z chorobą nowotworową oraz jej rodziny (emocje towarzyszące chorobie, frustracja znaczących potrzeb, wypadanie z ról społecznych itd.)
Czynniki wspomagające radzenie sobie z chorobą, motywację do leczenia i proces zdrowienia (psychoneuroimmunologia, typy osobowości, zasoby osobiste i społeczne)
Diagnoza psychoonkologiczna (m.in. osobowości, potrzeb, emocji, natężenia stresu, niepokoju, depresji, mechanizmów radzenia sobie ze stresem onkologicznym, postaw wobec choroby, motywacji, jakości życia, systemu rodzinnego)
Psychologia bólu
Psychologiczna analiza procesu umierania i żałoby. Przygotowanie i wsparcie rodziny chorego.
Komunikowanie się z chorym onkologicznie i jego najbliższymi; zasady informowania.
Specyfika psychoonkologii dzieci i młodzieży
Pomoc psychoonkologiczna ( psychoedukacja, interwencja kryzysowa, wsparcie i psychoterapia)
Zagadnienia etyczne i religijne w pracy z osobami z diagnozą choroby nowotworowej
Organizacja leczenia chorych z nowotworem w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych
Metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem, wypaleniem oraz wsparcie dla osób wspomagających i personelu medycznego pozostających w kontakcie z chorym onkologicznie (grupy Balinta, superwizje itd.).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, praktyk studenckich, złożenie pracy dyplomowej (polegającej na sporządzeniu epikryzy pracy z pacjentem z perspektywy psychoonkologa) oraz zaliczenie egzaminu teoretycznego w formie testowej.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych Psychoonkologia mają możliwość:
pracy w szpitalnych oddziałach onkologicznych, zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej,
ubiegania się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa, a następnie superwizora przy podjęciu dalszego kształcenia i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ( odbycie studiów podyplomowych z psychoonkologii jest obowiązkowe przy staraniu się o uzyskanie certyfikatu psychoonkologa).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 4500 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 700 (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl