Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia kliniczna - NOWOŚĆ

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Wprowadzone zostaną też zasady komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną. Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
uwarunkowań i rodzajów zaburzeń psychicznych
klinicznej diagnozy psychologicznej i orzecznictwa
poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby
profilaktyki zaburzeń
form pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
etycznych problemów pracy psychologa klinicznego

Zdobywanie i doskonalenie umiejętności:
nawiązania kontaktu z dzieckiem i dorosłym z zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi
planowania i organizowania pracy w zespole leczącym, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
współpracy z rodziną chorego i rodzicami dziecka z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub somatycznego
Rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny
Program studiów jest zbliżony do programu kształcenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej realizowanych w Ośrodkach Doskonalenia Kadr Medycznych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych PSYCHOLOGIA KLINICZNA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej (np. opracowanie studium przypadku) i złożenie egzaminu końcowego.

Adresaci
Na studia podyplomowe z Psychologii klinicznej zapraszamy magistrów psychologii.
Na studia podyplomowe – jeśli będą miejsca - zapraszamy również absolwentów innych kierunków: pielęgniarki, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, duszpasterzy i inne osoby pracujące „przy łóżku chorego" mające motywację do poszerzenia wiedzy z psychologii klinicznej.

Zakres tematyczny studiów
Moduł I
Wprowadzenie w zagadnienia psychologii klinicznej
Miejsce psychologii klinicznej we współczesnej psychologii i medycynie
Rola psychologa klinicznego w zespole terapeutycznym
Kliniczna diagnoza psychologiczna i zasady opiniowania
Metody i techniki diagnostyczne stosowane w psychologii klinicznej
Różne formy pomocy psychologicznej (poradnictwo, psychoterapia i in.)
Psychoprofilaktyka
Psychologia sądowa
Etyka zawodowa psychologa klinicznego
Moduł II
Psychologia zaburzeń psychicznych
Etiopatogeneza zaburzeń psychicznych
Główne klasyfikacje psychologicznych problemów zdrowotnych ( ze szczególnym uwzględnieniem ICD-10)
Psychopatologia ogólna
Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
Zaburzenia afektywne
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Zaburzenia osobowości i problemy psychoseksualne
Uzależnienia
Zaburzenia odżywiania
Kontakt terapeutyczny z chorym psychicznie, współpraca z chorym i rodziną
Moduł III
Neuropsychologia
Struktura i czynność ośrodkowego układu nerwowego jako podstawa funkcjonowania psychicznego człowieka
Przyczyny i rodzaje zaburzeń neuropsychologicznych
Specyficzne problemy psychologiczne osób z różnymi zespołami neurologicznymi
Afazja
Psychogeriatria
Diagnoza neuropsychologiczna
Terapia i rehabilitacja osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
Rola psychologa w oddziałach neurologii i neurochirurgii, współpraca w zespole leczącym
Moduł IV
Psychologia chorego somatycznie (psychosomatyka i somatopsychika)
Psychologia zdrowia
Stres psychologiczny i jego skutki dla dobrostanu biopsychospołecznego człowieka
Koncepcje psychosomatyki; mechanizmy zależności psyche-soma
Psychiczne, społeczne i zawodowe konsekwencje choroby somatycznej (specyfika chorób przewlekłych, terminalnych i in.)
Koncepcja i obraz własnej choroby oraz funkcjonowanie w roli chorego
Specyfika i znaczenie diagnozy psychologicznej w przypadku chorych somatycznie
Elementy psychoonkologii i psychologii bólu
Komunikowanie się z chorym i jego rodziną ( przedstawienie diagnozy, rokowania itp.)
Wsparcie psychologiczne i psychoterapia osób z problemami somatycznymi i psychosomatycznymi
Moduł V
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Teoretyczne modele zaburzeń wieku rozwojowego
Czynniki wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń (biologiczne, psychologiczne i społeczne)
Przebieg rozwoju dzieci i młodzieży
Wpływ rodziny na rozwój i funkcjonowanie dziecka
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia funkcjonowania społecznego
Zaburzenia opozycyjne, buntownicze i inne zaburzenia zachowania
Depresja, próby samobójcze i inne zachowania autoagresywne
Zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Upośledzenie umysłowe
Diagnoza zasobów osobistych i społecznych w problemach klinicznych dzieci i młodzieży (rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, testy organiczne, osobowość, emocje, system rodzinny)
Specyfika terapii psychologicznej w okresie rozwojowym

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia kliniczna będą przygotowani m.in. do:
pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Poradniach Psychologicznych
pracy w szpitalach dla chorych somatycznie i psychicznie
pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych i sanatoriach
pracy w domach pomocy społecznej, domach opieki, ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych
pracy z osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności
pracy z osobami z różnymi rodzajami uzależnienia
diagnozowania i orzekania w komisjach do orzekania o niepełnosprawności, odszkodowaniach w wypadkach komunikacyjnych, sprawach sądowych (np. biegły sądowy)
pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami ( chorymi somatycznie, z opóźnieniami rozwojowymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami autystycznymi, w przedszkolach/szkołach specjalnych i integracyjnych)
podjęcia specjalizacji z psychologii klinicznej lub studiów psychoterapeutycznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1 500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 4 100 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 450 (12 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl