Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjoterapia - NOWOŚĆ

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Celem studiów Socjoterapia jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku socjoterapeuty.
Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z:
diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych
potrzeb psychologicznych charakterystycznych dla wieku rozwojowego
profilaktyki uzależnień (psychokorekcja i edukacja)
psychologii małych grup
etycznych problemów pracy z grupą
Zdobywanie i doskonalenie umiejętności
nawiązania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych
planowania i organizowania pracy w grupie, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
współpracy z rodzicami w socjoterapii
koordynowania specjalistycznych działań pomocowych rodzinie
Rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

Podyplomowe doskonalące studia z socjoterapii obejmują zagadnienia dotyczące: umiejętności pracy z grupą; diagnozowania zaburzeń dziecka i młodzieży w kontakcie ze światem; analizy i diagnozy sytuacji dziecka i młodzieży; planowania oddziaływań; organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka/młodzieży lub grupy; realizowanie celów edukacyjnych w procesie grupowym. Studia mają wyposażyć uczestników w umiejętności i kompetencje osobiste, społeczne i instytucjonalne oraz kompetencje z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SOCJOTERAPIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.

Adresaci
Na studia podyplomowe SOCJOTERAPIA zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.

Zakres tematyczny studiów
Moduł I
Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:
Interdyscyplinarny charakter wiedzy o resocjalizacji i profilaktyce społecznej.
Wybrane problemy tożsamości pedagogiki resocjalizacyjnej w świetle współczesnych teorii i nurtów wychowania.
Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej: opieka, wychowanie, terapia, socjalizacja, resocjalizacja, profilaktyka, interwencja, harm reduction w aspekcie aksjologii, teleologii, teorii i metodyki oddziaływania.
Norma (pojęcie, kryteria) i patologia w zachowaniu ludzkim.
Objawy, etiologia i ujęcia definicyjne niedostosowania społecznego.
Pojęcie, stadia i typologie niedostosowania społecznego.
Odpowiedzialność prawna nieletnich, prawa dziecka.
Fazy i efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych wobec nieletnich.
Systemy oraz instytucje prewencyjne, kontroli społecznej, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – norma i dysfunkcje.
Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym.
Kierunki resocjalizacji i socjoterapii nieletnich w Polsce i za granicą.
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań socjoterapeuty, komunikacja interpersonalna
Etyka zawodu socjoterapeuty

Moduł II
Dydaktyka specjalna
Rola kształcenia w procesie resocjalizacji i socjoterapii
Poziom wykształcenia jako wyznacznik losów życiowych osób w resocjalizacji i socjoterapii
Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami zachowania w Polsce i za granicą.
Specyfika systemu dydaktycznego w resocjalizacji i socjoterapii.
Idea szkolnictwa alternatywnego oraz interwencje dydaktyczne w szkole ogólnodostępnej.
Metody pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie.
Podstawowe modele nauczania - kognitywizm i behawioryzm. Nowe paradygmaty nauczania. Model aktywnej edukacji i socjoterapii. Dialog, uczenie się przez doświadczanie. Zasady nauczania resocjalizacyjnego i socjoterapii.
Metodyka pracy nauczyciela, organizacja procesu nauczania, metody nauczania, ocenianie. Rola ucznia i nauczyciela.

Moduł III specjalistyczny
Trening interpersonalny z elementami treningu intrapsychicznego
Warsztat pracy z klientem indywidualnym
Warsztat pracy z rodziną
Warsztat pracy z grupą
Seminarium
Spotkania superwizyjne
Samodzielne prowadzenie grupy (praktyka)
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych SOCJOTERAPIA będą przygotowani m.in. do:
pracy jako nauczyciel socjoterapeuta (szkoły, internaty, ośrodki wychowawcze, świetlice)
pracy w MOS/MOW
uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe w pracy z rodzinami

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1 500 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 4 100 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 450 (12 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl