Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Jeżeli interesujesz się:

- administracją rządową i samorządową,
- organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej,
- organizacją i ustrojem samorządu terytorialnego,
- zasadami funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
- administracyjnym funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
- legislacją administracyjną,
- technikami negocjacji i mediacji w administracji,
- podejmij studia na kierunku Administracja!

Perspektywy zawodowe:

- sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej,
- praca w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
- praca w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
- praca w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej,
- kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia,
- praca w małej i średniej przedsiębiorczości.

To także praca w:

- jednostkach organizacyjnych podporządkowanych samorządom lokalnym,
- organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
- instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych,
- przedsiębiorstwach, dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym,
- organach administracji skarbowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:
WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE
nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)

Studia stacjonarne
2300zł (za semestr) lub 490zł (za miesiąc)

Studia niestacjonarne
2150zł (za semestr) lub 460zł (za miesiąc)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl