Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia są studiami o profilu ogólnoakademickim. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Studia trwają 10 semestrów. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów.
Studenci mają do wyboru seminarium empiryczne i magisterskie według swoich zainteresowań.
Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni – po 4 tygodnie po III i IV roku studiów.
Program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności przez pierwsze pięć semestrów.
Program studiów na kierunku Psychologia jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Uzyskany dyplom jest uznany za równorzędny z dyplomami uzyskiwanymi na uczelniach w państwach Unii Europejskiej.
Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa, które jest w pełni zgodne zarówno ze standardami kształcenia dla kierunku studiów: psychologia – jednolite studia magisterskie, jak i międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi edukacji psychologów, takimi jak Europejski Dyplom Psychologa, opracowany przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych (EFPA).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:
WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE
nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl