Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej.

Podczas studiów studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzinami wiedzy obejmującymi:
administrację rządową i samorządową,
organizację i zarządzanie w administracji publicznej,
organizację i ustrój samorządu terytorialnego,
zasady funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
administracyjne funkcjonowanie organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
legislację administracyjną,
techniki negocjacji i mediacji w administracji,

Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą liczyć na:
sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej,
pracę w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
pracę w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
pracę w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej,
kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia,
pracę w małej i średniej przedsiębiorczości.

Specjalności do wyboru przez studentów:
Administracja gospodarcza
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Prawo pracy i polityka zatrudnienia - NOWOŚĆ!
Samorząd terytorialny
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo pracy (BHP)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty na wszystkie kierunki dla studentów studiów pierwszego stopnia są następujące:

Opłata wpisowa: 85 zł do 15 października
Opłata ratalna (10 rat): 320 zł lub
Opłata jednorazowa za 1 semestr: 1500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

ul. Edwardów 5,
97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001
tel. 695 744 531