Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie

Opis kierunku

AAzwiń
Zagadnienia poruszane podczas studiów
socjologia, psychologia, praca z dziećmi i młodzieżą, potrzeby i problemy ludzi, socjoterapia, działania socjalno-wychowawcze, doradztwo zawodowe, problematyka rozwoju kompetencji, problemy resocjalizacji


Perspektywy zawodowe:
Absolwent studiów pedagogicznych pierwszego stopnia posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia jako pedagog w przedszkolach oraz szkołach na każdym poziomie nauczania i w innych placówkach oświatowych;
Może być zatrudniony w szkolnych instytucjach edukacji ustawicznej, w centrach kształcenia ustawicznego, Uniwersytecie III Wieku, lub instytucjach pozaszkolnych np.: działach szkolenia, różnych instytucjach szkoleniowych, w kształceniu kursowym;
W opiekuńczych placówkach oświatowych, internatach, centrach pomocy rodzinie, a też w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach interwencyjnych, domach opieki paliatywnej;
W ośrodkach animacji społeczno- kulturalnej, domach i centrach kultury, ośrodkach wypoczynku, w mediach, w klubach seniora oraz domach i ośrodkach pobytu dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
W samorządzie lokalnym, zwłaszcza instytucjach dialogu społecznego i instytucjach partnerstwa lokalnego.

Specjalność nauczycielska:
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika przedszkolna z logopedią
Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem
Pedagogika przedszkolna z edukacja artystyczną
Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją integracyjną
Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną
Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją kreatywną
Specjalności pedagogiczne:
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja medialna i technologie informacyjne
Pedagogika pracy
Resocjalizacja
Praca socjalna
Terapia pedagogiczna
Zarządzanie oświatą
Opieka nad osobą starszą i niepełnosorawną

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty na wszystkie kierunki dla studentów studiów pierwszego stopnia są następujące:

Opłata wpisowa: 85 zł do 15 października
Opłata ratalna (10 rat): 320 zł lub
Opłata jednorazowa za 1 semestr: 1500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

ul. Edwardów 5,
97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001
tel. 695 744 531