Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii.

Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej.
Program nauczania został tak opracowany by przygotować studentów do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, a mogą oni to czynić już w czasie studiów w ramach studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. Studenci uczestniczą też w zajęciach praktycznych w jednostkach penitencjarnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.

Perspektywy zawodowe:
zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat)
praca w organach administracji rządowej i samorządowej
praca w strukturach gospodarki narodowej
praca w instytucjach społecznych i socjalnych
praca w organach administracji skarbowej
praca w Policji i innych służbach mundurowych
praca w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty na wszystkie kierunki dla studentów studiów pierwszego stopnia są następujące:

Opłata wpisowa: 85 zł do 15 października
Opłata ratalna (10 rat): 320 zł lub
Opłata jednorazowa za 1 semestr: 1500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

ul. Edwardów 5,
97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001
tel. 695 744 531