Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Psychologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie

Opis kierunku

AAzwiń
Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia są studiami o profilu ogólnoakademickim. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Studia trwają 10 semestrów. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów.
Studenci mają do wyboru seminarium empiryczne i magisterskie według swoich zainteresowań.
Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni – po 4 tygodnie po III i IV roku studiów.
Program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności przez pierwsze pięć semestrów.
Program studiów na kierunku Psychologia jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Uzyskany dyplom jest uznany za równorzędny z dyplomami uzyskiwanymi na uczelniach w państwach Unii Europejskiej.
Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa, które jest w pełni zgodne zarówno ze standardami kształcenia dla kierunku studiów: psychologia – jednolite studia magisterskie, jak i międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi edukacji psychologów, takimi jak Europejski Dyplom Psychologa, opracowany przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych (EFPA).

Specjalności w ramach kierunku studiów:

Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
Charakter specjalności interdyscyplinarny. Studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychologii biznesu, psychologii ekonomii i zarzadzania organizacją.

Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
Specjalność pozwala zapoznać się z rozwojem człowieka w kontekście tworzenia warunków sprzyjających wysokiej jakości życia na przestrzeni lat.

Psychologia sądowa
Specjalność daje możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwentów psychologii do pracy w sądownictwie i w instytucjach resocjalizacyjnych.

Społeczna psychologia międzykulturowa
Specjalność poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom społecznym i kulturowym. Rozwija wiedzę studenta w zakresie społecznego funkcjonowania człowieka i przemian, które niesie współczesna kultura( analiza badań społecznych, psychologia poznania i wpływu społecznego, procesów grupowych, kulturowych i moralnych kontekstów funkcjonowania człowieka, komunikacji interpersonalnej oraz kreowania wizerunku społecznego i politycznego, a także zachowań społecznych w organizacji i adaptacji do kultury organizacyjnej).

Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
Student otrzyma w ramach tej specjalności najnowszą wiedzę z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej w aspekcie praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Będzie miał też możliwość rozwinięcia kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation).

Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
Zajęcia na tej specjalności koncentrują się na opisie i wyjaśnianiu zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem oraz przyczyn i rozwoju tych zaburzeń. Do ważnych obszarów psychologii klinicznej należą zachowania, które nie służą zaspokojeniu potrzeb człowieka i wypełnianiu zadań życiowych, a także zaburzenia funkcji somatycznych, zarówno w okresie dzieciństwa i dojrzewania jak i w dorosłości.

Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych poradnictwem psychologicznym i promocją zdrowia. W ramach zajęć będzie możliwość poznania podstawowych kierunków terapeutycznych oraz doświadczeni różnorodności technik terapii i specjalistycznej pomocy.

Psychologia transportu
Adresatami tej specjalności są studenci zainteresowani badaniami i pracą z grupami zawodowymi m.in. kierowców, pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, maszynistów jak i pasażerów oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym. Specjalność umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w powyższym zakresie i jest odpowiedzią na akty normatywne dotyczące transportu obowiązujące w prawie polskim.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty na wszystkie kierunki dla studentów studiów pierwszego stopnia są następujące:

Opłata wpisowa: 85 zł do 15 października
Opłata ratalna (10 rat): 320 zł lub
Opłata jednorazowa za 1 semestr: 1500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

ul. Edwardów 5,
97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001
tel. 695 744 531