Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie

Opis kierunku

AAzwiń
Studenci kierunku zarządzanie otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych jak i organizacji nie nastawionych na zysk (np. fundacji i stowarzyszeń).

Studia z zarządzania są skierowane dla wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem własnej firmy lub tych którzy pragną realizować swoje aspiracje zawodowe na stanowiskach kierowniczych w Polsce i za granicą. W trakcie edukacji, studenci będą rozwijali swoje umiejętności w takich dziedzinach jak zarządzanie ludźmi, finanse czy marketing.

Podczas studiów studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzinami wiedzy obejmującymi:
zarządzanie ludźmi
badania marketingowe
reklama i promocja
negocjacje
coaching
makro i mikroekonomia


Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą liczyć na:
pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania,
pracę na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach
w zależności od ukończonej specjalności, absolwent może podejmować bardziej wyspecjalizowane stanowisko, np. kierownika działu marketingu, działu innowacji, działu zasobów ludzkich.

Specjalności do wyboru przez studentów:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Marketing
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rachunkowość i controlling
Zarządzanie innowacjami
Rachunkowość i audyt

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty na wszystkie kierunki dla studentów studiów pierwszego stopnia są następujące:

Opłata wpisowa: 85 zł do 15 października
Opłata ratalna (10 rat): 320 zł lub
Opłata jednorazowa za 1 semestr: 1500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

ul. Edwardów 5,
97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001
tel. 695 744 531