Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia licencjackie kierunek: Administracja

Studia trwają 3 lata /6-semestrów/

Wykaz przedmiotów obowiązujących na Wydziale Zarządzania w Ciechanowie WSM w Warszawie kierunek: Administracja

I. Przedmioty kształcenia ogólnego

Informatyka w administracji
Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Podstawy mikro- i makroekonomii
Socjologia organizacji
Język angielski

II. Przedmioty podstawowe

Wstęp do prawoznawstwa
Historia administracji (od XVIII w.)
Nauka administracji
Prawo konstytucyjne
Prawo administracyjne (część ogólna)
Prawo finansowe i polityka finansowa
Prawo europejskie
Postępowanie administracyjne

III. Przedmioty kierunkowe

Statystyka z elementami demografii
Organy ochrony prawnej
Kontrola administracji
Administracja rządowa
Samorząd terytorialny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Polityka społeczna
Techniki organizatorskie i decyzyjne
Etyka życia publicznego
Zamówienia publiczne
Techniki negocjacyjne i mediacji
Organizacja i technika pracy biurowej
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa karnego
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo handlowe
Prawo podatkowe
Prawo międzynarodowe publiczne
Publiczne prawo gospodarcze
Prawa człowieka
Prawo ochrony środowiska
Zarządzanie bezpieczeństwem
Prawo karne gospodarcze
Seminarium dyplomowe

IV. Przedmioty specjalizacyjne

Psychologia społeczna
Polityka kryminalna
Prawo wykroczeń
Prawo penitencjarne
Prawo celne
Prawo socjalne
Kryminologia
Kryminalistyka
Psychologia sądowa
Medycyna sądowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Czesne na kierunku Administracja wynosi 1600 zł semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5,
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-50-61
tel/fax (23) 672-93-33