Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje:

marketing
rachunkowość i controlling
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie w bankowości i finansach
zarządzanie w sektorze publicznym

Z dniem 1.10.2014 r. decyzją Rady Wydziału na kierunku Zarządzanie zostaną uruchomione nowe

specjalizacje ;

- zarządzanie w sektorze publicznym,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- zarządzanie w oświacie,

- bezpieczeństwo narodowe,

- stosunki międzynarodowe,

- logistyka.


Studenci uczą się obowiązkowo języka angielskiego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Czesne na kierunku Zarządzanie wynosi;

studia licencjackie 1600 zł semestr
studia magisterskie 2150 zł semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5,
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-50-61
tel/fax (23) 672-93-33