Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Kadry dla Instytucji Unii Europejskiej

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organach administracji państwowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Koncepcja kształcenia daje gwarancję przygotowania absolwenta jako wysoko wykwalifikowanego pracownika administracji odpowiedzialnego nie tylko za siebie, ale również za instytucję, którą reprezentuje.
Absolwent będzie właściwie postrzegać społeczne znaczenie działań administracji. Cechować go będzie wysoka kultura w obsłudze interesantów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Posiadane, pogłębione kwalifikacje pozwolą przystosować się do zmieniających się merytorycznych wymogów zawodowych oraz e-administracji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 200 budynku Uczelni przy ul. P.Mansfelda 4

lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kadry dla Europy
ul. Mansfelda 4
60-865 Poznań
z dopiskiem studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe odbywa się trzy razy do roku. Na początku stycznia, kwietnia oraz września.
Uruchomienie edycji następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia edycji) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10