Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: BHP i Ochrona Środowiska

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodne z obowiązującymi w UE przepisami prawnymi. Studia wyposażą absolwenta w pełny zakres umiejętności dwojakiego rodzaju: teoretycznych jak i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu. Po ukończeniu studiów absolwent będzie: umiał zarządzać bezpieczeństwem pracy, znał obowiązujące, krajowe i unijne przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, ochrony pracy, gospodarki odpadami, znał zagrożenia występujące w pracy i potrafił zastosować zasady i metody likwidacji zagrożeń w środowisku pracy, umiał zorganizować i przeprowadzić obowiązkowe szkolenia z pracownikami zakładu pracy, umiał zastosować procedury związane z wypadkami w pracy, umiał udzielić pomocy przedlekarskiej, znał zasady ochrony przeciwpożarowej, znał czynniki środowiska pracy, znał tworzenie planów gospodarki odpadami, umiał przeciwdziałać zagrożeniom środowiska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 200 budynku Uczelni przy ul. P.Mansfelda 4

lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kadry dla Europy
ul. Mansfelda 4
60-865 Poznań
z dopiskiem studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe odbywa się trzy razy do roku. Na początku stycznia, kwietnia oraz września.
Uruchomienie edycji następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia edycji) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10