Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego .
Zakłada się, że słuchacz zdobędzie kompetencje w zakresie:
- Wychowawczo-społecznym: organizować i kierować klasą szkolną jako grupą społeczną; planować i projektować indywidualne programy pracy z uczniem i zespołem klasowym; diagnozować i modyfikować podstawowe zjawiska grupowe; rozwiązywać problemy szkolne na drodze negocjacji i mediacji; współpracować z innymi nauczycielami i rodzicami w organizowaniu życia szkolnego ucznia i rozwiązywaniu jego problemów; animować społeczność lokalną
- Dydaktycznym i prakseologicznym: planować i organizować zajęcia odwołujące się do najnowszych teorii kształcenia; stosować aktywizujące strategie kształcenia; monitorować i dokonywać ewaluacji zmian rozwojowych uczniów oraz wykorzystywać wyniki analiz w stwarzaniu odpowiednich warunków edukacyjnych; diagnozować, monitorować i oceniać efektywność procesu kształcenia
- Komunikacyjnym: nawiązywać i podtrzymywać podmiotowe relacje z indywidualnym uczniem oraz klasą jako grupą społeczną; doskonalić relacje z podmiotami odpowiedzialnymi za jakość edukacji ucznia oraz jakość pracy placówki oświatowej;
- Informacyjno-medialnym: wykorzystywać współczesne technologie informatyczne w pracy edukacyjnej
- Kreatywnym: uzasadnić potrzebę ustawicznego wzbogacania swych osobistych i zawodowych kompetencji; dostrzegać potrzebę elastycznego i innowacyjnego funkcjonowania w roli nauczyciela

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 200 budynku Uczelni przy ul. P.Mansfelda 4

lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kadry dla Europy
ul. Mansfelda 4
60-865 Poznań
z dopiskiem studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe odbywa się trzy razy do roku. Na początku stycznia, kwietnia oraz września.
Uruchomienie edycji następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia edycji) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10