Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Doradztwo zawodowe i personalne

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują pod względem merytorycznym i praktycznym do pełnienia funkcji doradcy zawodowego oraz doskonalą umiejętności pracy z grupą. Pokazują stosowanie zasad związanych z rozwojem społeczno-zawodowym podopiecznych, kształtowanie podstaw teoretycznych i indywidualnych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, a także zrozumienie istoty doradztwa zawodowego.
Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie: udzielania indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom, diagnozowania i niesienia pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia, prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej, wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe podopiecznych, znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy, rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian, oceniania ludzkich charakterów i predyspozycji, korzystania z nowoczesnych mediów w poszukiwaniu i przekazywaniu informacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 200 budynku Uczelni przy ul. P.Mansfelda 4

lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kadry dla Europy
ul. Mansfelda 4
60-865 Poznań
z dopiskiem studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe odbywa się trzy razy do roku. Na początku stycznia, kwietnia oraz września.
Uruchomienie edycji następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia edycji) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10