Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują do umiejętnego wykorzystania w praktyce nowoczesnych instrumentów i narzędzi, pozwalających skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Oferują również kompendium istotnych umiejętności niezbędnych dla każdego kierownika. Ich głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz praktyczne ćwiczenie i rozwijanie umiejętności, związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji, w warunkach szybkich zmian gospodarczych, organizacyjnych i technologicznych.
Po ukończeniu absolwent powinien posiadać praktyczną wiedzę na temat znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, prawa pracy, procesów i instrumentów, składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim. Absolwent zdobywa także praktyczne umiejętności z zakresu rozumienia uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji i psychologicznych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 200 budynku Uczelni przy ul. P.Mansfelda 4

lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kadry dla Europy
ul. Mansfelda 4
60-865 Poznań
z dopiskiem studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe odbywa się trzy razy do roku. Na początku stycznia, kwietnia oraz września.
Uruchomienie edycji następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia edycji) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10