Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Głównym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Dyplom ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne do zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół.
Zakłada się, że absolwenci studiów posiadać będą odpowiednie kompetencje do:
-kierowania zespołem ludzkim,
-wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,
-sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą w nowej strukturze systemu edukacji,
-podnoszenia jakości pracy szkoły,
-planowania regionalnej polityki oświatowej,
-diagnozowanie pracy szkoły,
-współpracy ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
-stosowania współczesnych technik informacyjnych,
-stosowania prawa finansowego i oświatowego w organizowaniu pracy szkoły.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej; studia licencjackie, magisterskie (I i II stopnia) lub inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. wypełniony kwestionariusz (plik do pobrania)
2. wypełnione podanie (plik do pobrania)
3. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej
4. dwie fotografie w wymiarze 40x50 mm
5. kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w pokoju 200 budynku Uczelni przy ul. P.Mansfelda 4

lub przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Zawodowa
Kadry dla Europy
ul. Mansfelda 4
60-865 Poznań
z dopiskiem studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupach, o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia kompletu dokumentów.

O terminie rozpoczęcia zajęć, każdy ze słuchaczy zostanie poinformowany na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe odbywa się trzy razy do roku. Na początku stycznia, kwietnia oraz września.
Uruchomienie edycji następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia edycji) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10